Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ÖN İNCELEMEDE TESPİT EDİLEN EKSİKLİKLER HK.

KARAR: ÖN İNCELEME AŞAMASINDA TESPİT EDİLEN EKSİKLİKLERE İLİŞKİN OLARAK YAPILACAK TEBLİGAT YASADA BELİRTİLEN USULLERDEN BİRİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLMELİDİR.

KARAR NO : 2015/213

KARAR TARİHİ : 12.02.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 65

(Ankara 7. İdare Mahkemesi)

… 4734 sayılı Kanunda, idarelerin ihale süreci içerisinde tesis ettiği işlemlerden olan ihale usulünün belirlenmesi işlemi de şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet yoluna tabi tutulduğundan ve doğrudan iptal davasına konu edilebilmesi mümkün bulunmadığından, ihale usulünün hukuka aykırı biçimde belirlenmesi nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden kişilerin, doküman satın alınması ve sonrasında yapılan ihale işlemlerine yönelik olmasa da ihale usulüne ilişkin olarak şikâyet ve itirazen şikâyet yoluna başvurabileceklerinin kabulü gerekmektedir. Aksi yaklaşım Anayasanın 125. maddesinde yer alan idarenin bütün eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun açık olduğu hükmüne ve 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinde sayılan temel ilkelerden olan rekabet ve eşit muamelenin ilkelerine aykırı olacaktır. Bu haliyle 4734 sayılı Kanun’un 28. maddesinde yer alan “ilan yapılmayan ihalelerde ihale dokümanının sadece idare tarafından davet edilenlere satılacağı” hükmünden ve başvuru ehliyetine ilişkin düzenlemelerden hareketle, ilan gerekmeyen ihale usullerinin belirlenmesine ilişkin idari işlemlere karşı davet edilmeyenlerin şikâyet ve itirazen şikâyet hakkının bulunmadığı sonucuna ulaşılması mümkün görülmemektedir. 4734 sayılı Kanun’un 28. maddesi uyarınca ihale dokümanını davet edilmediği için satın alamayan kişiler ancak ihale usulünün hukuka aykırı olarak belirlendiği iddiasıyla şikâyet ve itirazen şikâyet yoluna başvurabileceklerdir. … Aktarılan hükümlerin idare hukuku ilkeleri çerçevesinde değerlendirilmesinden, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda bildirim ve tebligat esaslarının düzenlendiği, bu düzenleme içerisinde internet sitesinden ilan yoluyla tebligat yapılabileceğine ilişkin bir kuralın yer almadığı, ön inceleme konuları bakımından tespit edilen eksikliklerin tamamlanması için 65. maddede belirtilen esaslar çerçevesinde ilgililere tebligat yapılması gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır. Bu durumda; ihale dokümanının davacı şirkete verilmediği/satılmadığı ve istekli olabilecek sıfatı kazanmadığından başvuru ehliyeti bulunmadığı ve başvurunun 8inci maddesinde yer alan şekil unsurlarına uygun olmadığı ve başvuru dilekçesine başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırıldığına dair banka dekontunun da eklenmediği gerekçeleriyle başvurunun ehliyet ve şekil yönünden reddi yolundaki dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uygunluk görülmemiştir.