Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

MEVZUATA UYGUN OLMAYAN ÖN YETERLİK BAŞVURUSU HK.

KARAR: MEVZUATA UYGUN OLMAYAN ÖN YETERLİK BAŞVURUSU ZARFI BİR TUTANAKLA BELİRLENİR VE DEĞERLENDİRMEYE ALINMAZ

KARAR NO : 2022/UY.I-1655

KARAR TARİHİ : 21.12.2022

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 30

“… mevzuat hükümleri ile ihale dokümanı düzenlemelerinden; başvuru zarfının üzerine adayın adı, soyadı veya ticaret unvanının, tebligata esas açık adresinin, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresinin yazılacağı, zarfın yapıştırılan yerinin aday tarafından imzalanıp mühürleneceği, ihaleyi yapan idarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin aday tarafından imzalanıp kaşelenmesi veya mühürlenmesi hususlarına bakılacağı, bu hususlara uygun olmayan başvuru zarflarının, bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmayacağı anlaşılmaktadır.

 

Yapılan incelemede 17.11.2022 tarihinde ön yeterliği yapılan ihaleye 14 adayın katıldığı, D… Construction International Inc. Ö… İnşaat Anonim Şirketi- K..-K… İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi İş Ortaklığı’nın sunmuş olduğu ön yeterlik başvurusunun, zarfın yapıştırılan yerinin aday tarafından imzalanıp mühürlenmediği gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakıldığı, başvuru tarihi itibari ile henüz idare tarafından ön yeterlik değerlendirmesine ilişkin karar alınmadığı görülmüştür.

 

Adı geçen aday tarafından sunulan ön yeterlik başvurusuna ait başvuru zarfının incelenmesinde, başvuru zarfının ön kısmına iş ortaklığının ticaret unvanlarının, tebligata esas açık adresinin, teklifin hangi işe ait olduğunun ve ihaleyi yapan idarenin açık adresinin yazıldığı, imza ve mühürlerin/kaşelerin zarfın ön tarafında bulunduğu ancak mevzuat gereği zarfın yapıştırılan yerinde (arka tarafında) söz konusu aday tarafından atılması gereken imza ile basılması gereken mühürlerin/kaşelerin bulunmadığı görüldüğünden başvuru sahibinin ön yeterlik başvurusunun anılan gerekçe ile idarece değerlendirmeye alınmamasında mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”