Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA YAPILAN DÜZENLEMELER HK.

KARAR: İHALE VEYA ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA YAPILAN DÜZENLEMELER BİRBİRİNE AYKIRI OLAMAZ

KARAR TARİHİ:05.10.2022

KARAR NO:2022/UH.I-1210

“Şikayete konu ihalenin Teknik Şartnamesi’nin … maddeleri karşılaştırıldığında, ihale konusu iş kapsamında yapılacak yemekte kullanılacak dana etinin karkas olarak mı yoksa kemiksiz kol, buttan temin edileceği hususunda birbiri ile çelişecek şekilde düzenlendiği, isteklilerin dana etini karkas veya kemiksiz kol ile buttan temin etmesi durumunda teklif bedellerinin farlılık göstereceği, söz konusu çelişkinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği” başlıklı 12’nci maddesinde yer alan İhale veya ön yeterlik dokümanında yapılan düzenlemeler birbirine aykırı olamaz.” hükmüne aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, bu gerekçeyle ihalenin iptal edilmesi gerekmektedir.”