Hakkakul Logo Beyaz

ÖNEMLİ TEKLİF BİLEŞENLERİNİN BELİRLENMESİ HK.

KARAR: AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMA YAZISINDA ÖNEMLİ TEKLİF BİLEŞENLERİ İDARE TARAFINDAN AÇIK VE NET BİR BİÇİMDE BELİRLENMELİDİR

KARAR TARİHİ: 05.01.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-21

“… mevzuat hükümlerinden, ihalelerde teklif bedeli yaklaşık maliyet ve diğer tekliflere göre düşük olan isteklilerin tekliflerinin reddedilmeden önce teklif bileşenlerine ilişkin olarak kendilerinden resmi yazı ile açıklama talep edileceği, söz konusu talep yazıları içeriğinde açıklamaya konu edilmesi istenilen ve teklifte önemli olduğuna idarece karar verilen teklif bileşenlerinin açık ve net bir biçimde idare tarafından belirlenmesi gerektiği, söz konusu teklif bileşenlerinin mevzuata göre açıklanmaması veya süresi içerisinde açıklama sunulmaması durumunda açıklamanın uygun bulunmayarak teklifin reddedileceği anlaşılmıştır. 

İdare tarafından ihale üzerinde bırakılan istekliye gönderilen 30.11.2021 tarihli aşırı düşük teklif sorgu yazısı incelendiğinde, yazı içerisinde “Kurumumuz tarafından yapılan İKN: 2021/700003 2022 Yılı Batman-Beşiri Personel Servisi Taşımacılık İşi ihalesinde kayda alınan fiyat teklifinizde vermiş olduğunuz fiyat, teklifler komisyonumuz tarafından değerlendirilirken sınır değerin altında kaldığı görülmüştür. Vermiş olduğunuz teklifin aşırı düşük olmasından dolayı, ihale komisyonuna söz konusu ihaledeki hizmetin; idari şartnameye, teknik şartnameye, teklifin kabulünden sonra özel şartname ve sözleşmede geçen idareye  olan tüm sorumluluklarınızı yerine getirerek, tüm şartların hepsini kabul ederek hizmeti eksiksiz ve tam bir şekilde yapabileceğinizi gerekli bilgi ve belgelerle aşırı düşük teklif açıklamanızı tarafımıza 02.11.2021 tarih ve 15:30 saatine kadar beyan etmeniz gerekmektedir.” ifadesine yer verildiği,  Tebliğ’in 79.2.1’inci maddesinde zorunlu tutulduğu halde hangi giderlerin teklifin önemli bileşenleri olduğu ve açıklamaya konu edilmesi gerektiğine ilişkin açık ve net bir ifadenin yazı içerisinde yer almadığı, genel bir ifade ile işin ihale dokümanına uygun şekilde yürütüleceğine ilişkin gerekli bilgi ve belgelerin aşırı düşük teklif açıklaması içerisinde sunulmasının talep edildiği anlaşılmış olup idarenin 30.11.2021 tarihli aşırı düşük teklif açıklamasının Tebliğ’in 79.2.1’inci maddesine uygun olarak hazırlanmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Başvuru sahibinin iddiasının ihale üzerinde bırakılan isteklinin açıklamasının mevzuata ve ihale dokümanına uygun olmadığı yönünde olduğu, ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının iddialar çerçevesinde değerlendirilebilmesi için aşırı düşük teklif sorgu işleminin mevzuata uygun olarak yapılıp önemli teklif bileşenlerinin idare tarafından belirlenip belirlenmediğinin kontrol edilmesinin gerektiği, idarenin 30.11.2021 tarihli aşırı düşük teklif sorgu yazısında önemli teklif bileşenlerini belirlemeden genel ifadelere yer verdiği anlaşıldığından idare tarafından aşırı düşük teklif sorgu yazısının mevzuata ve ihale dokümanına uygun bir şekilde yeniden düzenlenerek aşırı düşük teklif sorgulama işleminin tekrarlanması gerektiği sonucuna varılmıştır…”