Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ÖNEMLİ TEKLİF BİLEŞENLERİNİN BELİRTİLMESİ HK.

KARAR : ÖNEMLİ TEKLİF BİLEŞENLERİNİN HİÇBİR TEREDDÜDE MAHAL BIRAKMAYACAK ŞEKİLDE BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR

KARAR NO : 2023/UH.I-56

KARAR TARİHİ : 11.01.2023

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 38

“Başvuru konusu ihalede aşırı düşük teklif sorgulamasına esas sınır değerin 154.340,75 TL olarak belirlendiği, sınır değerin altında geçerli teklif veren K… K… Med. Sağ. Tic. Ltd. Şti. ve Ç… Medikal Tıbbi Cihaz San. Tic. Ltd.Şti. ne idarece EKAP üzerinden 05.12.2022 tarihinde tebliğ edilen “Aşırı düşük teklif değerlendirmesi” konulu yazıda İdari Şartname’nin 33’üncü maddesi belirtilerek “Yazılı açıklamalarınız tebliğ tarihinden itibaren 3(üç) işgünü içerisinde idaremize bildirmenizi” ifadelerine yer verilmek suretiyle aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği her iki istekli tarafından süresi içinde sunulan aşırı düşük teklif açıklaması uygun görülerek ihalenin K… K… Med. Sağ. Tic. Ltd. Şti üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak Ç… Medikal Tıbbi Cihaz San. Tic. Ltd. Şti.nin belirlendiği anlaşılmıştır.

Şikâyete konu ihalede, idare tarafından isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif açıklaması isteme yazısında, ihale dokümanında düzenlenen teklif fiyata dahil giderler içerisinden önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılı belirlemenin yapılmadığı, söz konusu yazıda isteklilerden genel olarak ilgili doküman düzenlemesi ve Kanun maddesi belirtilerek açıklama istenildiği anlaşılmıştır. 

mevzuat hükümleri uyarınca idarece teklifi aşırı düşük olduğu tespit edilen isteklilerden aşırı düşük tekliflerine yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin hiçbir tereddüde mahal bırakmayacak şekilde belirtilmesinin zorunlu olduğu, bu itibarla aşırı düşük teklif açıklamasının sağlıklı yapılabilmesi ve tekliflerin eşit şartlarda değerlendirilebilmesi için idarece ihale dokümanında yer alan ve teklif fiyata dâhil olduğu belirtilen teklif bileşenleri içerisinden önemli teklif bileşenlerinin açık ve net bir şekilde belirlenmek suretiyle sınır değerin altında teklif sunan K… K… Med. Sağ. Tic. Ltd. Şti. ve Ç…. Medikal Tıbbi Cihaz San. Tic. Ltd. Şti.nin yeniden aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması gerektiği neticesine ulaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler belirtilmek suretiyle teklifi sınır değerin altında olan K… K… Med. Sağ. Tic. Ltd. Şti. ve Ç… Medikal Tıbbi Cihaz San. Tic. Ltd. Şti.nin yeniden aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.”