Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ORTAĞIN TEMSİL VE YÖNETİM SÜRESİ HK.

KARAR: ORTAĞIN TEMSİL VE YÖNETİME İLİŞKİN SÜRESİNİN TESPİTİNDE TİCARET SİCİLİNE TESCİL TARİHİ DİKKATE ALINIR

KARAR TARİHİ: 09.02.2022

KARAR NO: 2022/UY.I-222

“… mevzuat hükümleri bir arada değerlendirildiğinde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddelerine göre, temsile yetkili kişiler ile bunların temsil şekilleri ile temsil ve yönetime ilişkin değişikliklerin tescil ve ilanının zorunlu olduğu, anonim şirketlerde temsil ve yetki durumuna ilişkin tescilin açıklayıcı değil kurucu nitelikte olduğu, 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen iş bitirme, yönetim veya denetim suretiyle elde edilen belgelerin ihaleye katılımda iş deneyim belgesini tevsik etme amacıyla kullanılabileceği, bu belge sahibi kişi veya kuruluşların kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişilerin ihaleye katılabilmesinde en az bir yıldır o tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması ve anılan Kanun’a göre gerçekleştirilecek ihalelere ilişkin sözleşmenin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olması gerektiği, bu şartların her ihalede aranması ve teminat süresi sonuna kadar muhafaza edilmesinin zorunlu olduğu, belge sahibi ortağın temsil ve yönetime ilişkin süresinin tespitinde ticaret siciline tescil tarihinin dikkate alınacağı, ayrıca, İdari Şartname’nin yukarıda yer verilen 7’nci maddesine göre, isteklinin tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan/en az % 51 hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağın ilgisine göre (h) ve (ğ) bendindeki belgeleri (standart forma uygun belge) idareye sunması gerektiği anlaşılmaktadır.

Yukarıda yer verilen tespitler neticesinde A… A.Ş.nin başvuruya konu ihalede iş deneyimini tevsik etmek üzere sunduğu belgenin, anılan şirketin %51 hissesine sahip ortağı olan A…  İ… Y…’a ait olduğu, Ortaklık Tespit Belgesi’nde belirtilen 03.05.2019 tarihli ve 9821 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’ne göre anılan şahsın 01.04.2022 tarihine kadar yönetim kurulu üyesi ve şirketi temsile yetkili olarak seçilen ortak olduğu görülmekle birlikte, Ortaklık Tespit Belgesi’nde belirtilen ticaret sicil gazetesi tarihinden sonra ve ihale tarihinden (18.05.2020) önceki bir tarihte yayımlanan 24.06.2019 tarihli ve 9854 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’ne göre A… İ… Y…’ın 17.05.2020 tarihine kadar temsile yetkili olarak seçildiğinin görüldüğü, dolayısıyla kendisine daha önce 01.04.2022 tarihine kadar verilen temsil yetkisinin sona erme tarihinin 17.05.2020 tarihi olarak değişikliğe uğramış olduğu, 18.05.2020 tarihli ve 10080 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde ise şirketi temsil yetkisinin 08.08.2023 tarihine kadar A…  B…’e ait olduğu ve A… İ… Y…’ın temsil yetkisi bulunduğuna ilişkin bir bilgi içermediği görülmektedir.

Açıklanan nedenlerle, ilan tarihinden sonra düzenlendiği anlaşılan Ortaklık Tespit Belgesi’nde “Başvuru sahibi tüzel kişiye ilişkin kayıtların incelenmesi sonucunda, yukarıda adı ve soyadı/ticaret unvanı bulunan kişinin bu belgenin düzenleme tarihinden önceki bir yıl boyunca A… A.Ş.’nin kesintisiz olarak yarıdan fazla hissesine sahip olduğu ve bu sürede 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağı olduğu tespit edilmiştir.” ibaresinin yer aldığı görülmekle birlikte, iş deneyim belgesi kullanılan ortak A… İ… Yıldırım’ın temsil yetkisinin 24.06.2019 tarihli ve 9854 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi bilgilerine göre 17.05.2020 tarihinde sona erdiği dikkate alındığında, anılan şahsın Ortaklık Tespit Belgesi’nin düzenleme tarihi olan 14.05.2020 tarihinden önceki bir yıl boyunca kesintisiz olarak şirketi temsile yetkisinin olduğu, ancak bu sürenin ihale tarihinden (18.05.2020) bir gün önce sonra erdiği ve A… İ… Y…’ın sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağı olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu ve dolayısıyla A… A.Ş.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.”