Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ORTAKLIK DURUM BELGESİNDEKİ İMZANIN DOĞRULUĞU HK.

KARAR: ORTAKLIK DURUM BELGESİNDEKİ İMZANIN VE MÜHRÜN DOĞRULUĞUNUN TASDİK EDİLMEMESİ İDARE TARAFINDAN TAMAMLATILABİLECEK BİR BİLGİ EKSİKLİĞİDİR.

KARAR NO : 2015/258

KARAR TARİHİ : 24.03.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 37

(Ankara 18. İdare Mahkemesi)

… dava konusu ihale kararı ile ” ihale üzerinde bırakılan istekli olan F. E. O.’nun ortaklarını tevsik etmek üzere 01.01.2012 tarihli Hissedar Sicili’nin sunulduğu, söz konusu belgeye göre şirketin 300 adet hissesinin tamamının F.A. AB’ye ait olduğu, bu hususun şirketi müştereken temsile yetkili yönetim kurulu üyeleri M.M ve J.O tarafından beyan edildiği, bununla birlikte Fince düzenlenmiş bahse konu belge üzerinde Noter H.H tarafından İngilizce “This is to certify that M.M ve J.O. are according to the trade register entitled to sign for F.E. O..” ibaresinin yazıldığı, belgenin noter onaylı, Türkiye’de yapılmış Türkçe tercümesinde söz konusu ibarenin “İşbu belge üzerindeki imzaların Ticaret Sicili uyarınca F.E.O. Limited Şirketi adına imzaya yetkili M.M ve J.O’ya ait olduğunu tasdik ederim.” şeklinde tercüme edildiği, anılan belgenin ekinde Noter H.H’nin imzasının doğruluğunu, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığını ve belge üzerindeki mühür/damganın aslı ile aynı olduğunu teyit eden apostil tasdik şerhinin ve Türkçe tercümesinin sunulduğu, ancak belgeyi düzenleyen yetkili M.M. ve J.O’nun  imzalarının doğruluğunu, belgeyi imzalayan kişilerin hangi sıfatla imzaladığını teyit eden apostil tasdik şerhlerinin ise teklif dosyasında yer almadığı ve belgeye ait Türkçe tercümede belgenin ‘‘Fince’den Türkçe’ye” çevrildiğinin belirtilmesine karşın, yabancı dilde düzenlenmiş belgenin içeriğinin Fince, noter H.H’ye ait ibarenin ise İngilizce olduğu dolayısıyla yeminli tercümanın “İngilizce’den Türkçe’ye” çeviri yapma konusunda yetkisinin bulunmadığı anlaşılmıştır. Kaldı ki notere ait İngilizce ibarenin ihale üzerinde bırakılan isteklinin İngilizce sunduğu diğer yeterlik belgelerinde İngilizce’den Türkçe’ye çeviri yapan diğer yeminli tercümanlar tarafından farklı şekilde tercüme edildiği de tespit edilerek bu çerçevede, ihale üzerinde bırakılan isteklinin İdari Şartname’nin 7.1.(b).2 maddesi gereğince şirket ortaklarını göstermek üzere sunduğu belgenin mevzuata uygun olmadığı belirtilmiştir.

Ayrıca Fince düzenlenmiş belgenin üzerinde noterin İngilizce “This is to certify that A. H., authorised public accountant, is according to the trade register entitled to sign for F. E. O./D.&T. O.” ibaresinin bulunduğu, fakat tercümenin Fince’den Türkçe’ye yapıldığı, bir başka ifadeyle notere ait İngilizce ibarenin Türkçe’ye çevrilmesi konusunda tercümanın yetkisinin bulunmadığı hususu da tespit edilmiş, kaldı ki Noter T.R’ye ait “This is to certify that A. H, authorised public accountant, is according to the trade register entitled to sign for for F. E. O./D.&T. O” şeklindeki ibarenin, İngilizce bilanço bilgileri tablosunu Türkçe’ye tercüme eden yeminli tercüman tarafından “Yeminli Muhasebeci A.H’nin Ticaret Siciline göre for F. E. O. Ve D.&T. O. temsile yetkili olduğu tasdik olunur.” şeklinde tercüme edildiği, bununla birlikte yalnızca Fince’den Türkçe’ye tercüme yetkisi bulunan tercüman tarafından aynı ibarenin “İşbu belgeyle D.&T. O yetkili mali müşaviri A.H. imzasını tasdik ederim.” şeklinde çevrildiği görülmüştür. Diğer yandan anılan isteklinin sunduğu bilanço bilgileri tablosunun incelenmesi sonucunda, belgenin İngilizce olarak, YMM A.H. tarafından düzenlendiği, belge üzerinde Noter T.R. ait “Yeminli Muhasebeci A.H. Ticaret Siciline göre F. E. O. Ve D.T temsile yetkili olduğu tasdik olunur.” ibaresinin yer aldığı, belgenin İngilizce’den Türkçe’ye tercümesinin Türkiye’deki yeminli tercüman tarafından yapıldığı ve noter tarafından tasdik edildiği görülmüştür. Buna karşın, Noter T.R.’nin yalnızca belgeyi imzalayan kişinin sıfatına ilişkin beyanda bulunması, belgeyi düzenleyen A.H. belgedeki imzasının doğruluğunun teyidinin yapılmaması nedeniyle, sunulan belgeler Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği‘nin yukarıda aktarılan 31 ’inci maddesinin üçüncü fıkrasına uygun bulunmamıştır.

İhale uhdesinde kalan isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosunun da A.H. tarafından Fince düzenlenmiş bir belge olduğu, belgenin üzerinde Noter T.R.ye  ait “This is to certify that A.H., authorised public accountant, is according to the trade register entitled to sign for F. E. O./D.&T. O.” şeklinde İngilizce ibarenin bulunduğu,

Belgenin noter onaylı tercümesinde, Fince’den Türkçe’ye çevrildiğinin yazıldığı, ancak yukarıda belirtildiği gibi belge üzerindeki notere ait ibarenin İngilizce olduğu, ayrıca “This is to certify that A.H., authorised public accountant, is according to the trade register entitled to sign for F. E. O./D.&T. O.” şeklindeki söz konusu ibarenin Fince’den Türkçe’ye tercüme yetkisi olan tercüman tarafından “İşbu belgeyle D.& T. O. yetkili mali müşaviri A.H. imzasını tasdik ederim.” şeklinde, İngilizce’den Türkçe’ye tercüme yetkisi olan tercüman tarafından ise “Yeminli Muhasebeci A.H.’nin Ticaret Siciline göre F. E. O./D.&T. O. temsile yetkili olduğu tasdik olunur.” şeklinde tercüme edildiği, dolayısıyla aynı ibarelerin iki ayrı tercüman tarafında farklı şekilde tercüme edildiği belirlenmiştir.

Diğer yandan belgeyi imzalayan A.H.’nin  gelir tablosundaki imzalarının doğruluğu, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının teyidinin apostil tasdik şerhi ile yapılmadığı da tespit edildiğinden, söz konusu isteklinin gelir tablosunu mevzuata uygun sunmadığı sonucuna varılmıştır.

İhale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu ortaklık durum belgesinde, F. Ambulans AB’nin F. E. O.’nun % 100 ortağı olduğunun gösterildiği, söz konusu belgenin İngilizce düzenlendiği ve YMM A.H. tarafından imzalandığı, belgenin üzerinde Noter T.R.’ye ait “This isto certify that A.. H., authorised public accountant according to the trade register entitled to sign for F. E. O./D.&T. O.” ifadesinin yer aldığı,

Söz konusu belgenin ekinde yer alan noter onaylı, Türkiye’deki yeminli tercüman tarafından İngilizce’den Türkçe’ye yapılmış tercümesinde Noter T.R.’ye ait ibarenin “Yeminli Muhasebeci A.H.’nin Ticaret Siciline göre F. E. O./D.&T. O.temsile yetkili olduğu tasdik olunur.” şeklinde çevrildiği,

Ortaklık durum belgesini imzalayan YMM A.H. imzasının doğruluğunu, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığını teyit eden apostil tasdik şerhinin teklif dosyası kapsamında sunulmadığı, ancak Noter T.R.’nin imzasının doğruluğunu, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığını ve belge üzerindeki mühür/damganın aslı ile aynı olduğunu teyit eden apostil tasdik şerhinin sunulduğu görülmüştür.

“Noter T.R’nin  “Yeminli Muhasebeci A. H.’nin Ticaret Siciline göre F. E. O./D.&T. O.temsile yetkili olduğu tasdik olunur.” ifadesi ile yalnızca belgeyi düzenleyen kişinin (A.H.) sıfatını tasdik ettiği, ancak belgedeki imzanın ve mührün doğruluğunun tasdik edilmediği anlaşıldığından, ortaklık durum belgesinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 31’inci maddesinin üçüncü fıkrasına uygun olarak sunulmadığı sonucuna ulaşılmıştır.” şeklinde davacının teklifinin değerlendirilme dışı bırakılmasına ilişkin işlemin tesisi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bakılan uyuşmazlıkta anılan eksikliklerin bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilerek gerekli bilgilerin idarece tamamlatılması yoluyla ihale sürecinin devam ettirilmesi gerekirken davacının teklifinin değerlendirilme dışı bırakılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlılık görülmemiştir.

Ayrıca bilgi belge eksikliği tamamlatılmaması halinde ihalede yaklaşık maliyetin üzerinde tek firma kalması halinde de rekabetin oluşmadığı göz önüne alınarak ihalenin iptali değerlendirme konusu olabileceği tabidir…