Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ÖZ KAYNAK ORANININ İSTENİLEN KRİTERİ KARŞILAMASI HK.

KARAR: BEYAN EDİLEN YILLARIN PARASAL TUTARLARININ ORTALAMASI ÜZERİNDEN YAPILAN HESAPLAMADA ÖZ KAYNAK ORANI İHALE DOKÜMANINDA İSTENİLEN KRİTERİ KARŞILAMIYORSA TEKLİF İDARECE DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILIR

KARAR TARİHİ: 26.05.2022

KARAR NO: 2022/UY.II-642

“Başvuru sahibi iş ortaklığı tarafından, anılan iş ortaklığının özel ortağınca sunulan yeterlik bilgileri tablosunda 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin beyan edilen öz kaynak oranlarının toplanıp 3’e bölünmek suretiyle 0,17504 oranına ulaşıldığı, dolayısıyla söz konusu oranın da İdari Şartname’nin 7.4.2’nci maddesinde öz kaynak oranına ilişkin istenilen 0,15’ten az olmama şartının karşılandığından tekliflerinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılamayacağı iddiasında bulunulduğu görülmüştür.

 

Ancak, … mevzuat hükümleri ile doküman düzenlemelerinden, ihale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayan isteklilerin, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilecekleri, bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayan isteklilerin ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilecekleri, bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılacağının anlaşıldığı, dolayısıyla başvuru sahibi iş ortaklığının iddiasında ifade ettiği şekilde beyan edilen yıllara ilişkin oranların oranlanması suretiyle bir hesaplama yapılamayacağı anlaşılmıştır.

 

Bu çerçevede, başvuru sahibi iş ortaklığının özel ortağı A… Ltd. Şti. tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen yıllara ait bilanço bilgilerine ilişkin olarak EKAP üzerinden yapılan sorgulamada, 2020 yılına ait öz kaynaklar tutarının ***188,82 TL, aktif toplamının ***564,23 TL, yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetlerinin ise ***907,73 TL olduğunun görüldüğü, bahse konu tutarlar ile öz kaynak oranının 0,057… olarak hesaplandığı, dolayısıyla ihale dokümanında istenilen yeterlik kriterinin karşılanmadığı anlaşılmıştır.

 

2019 yılına ait öz kaynaklar tutarının ***723,47 TL, aktif toplamının ise ***484,27 TL olduğunun görüldüğü, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yapılan hesaplamada öz kaynak oranının 0,072… olarak hesaplandığı, dolayısıyla ihale dokümanında istenilen yeterlik kriterinin karşılanmadığı anlaşılmıştır.

 

2018 yılına ait öz kaynaklar tutarının ***467,70 TL, aktif toplamının ise ***969,11 TL olduğunun görüldüğü, 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yapılan hesaplamada öz kaynak oranının 0,101… olarak hesaplandığı, dolayısıyla ihale dokümanında istenilen yeterlik kriterinin karşılanmadığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, başvuru sahibi iş ortaklığının özel ortağı A… Ltd. Şti. tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen yıllara ilişkin olarak EKAP üzerinden yapılan sorgulama neticesinde, beyan edilen yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yapılan hesaplamada öz kaynak oranının ihale dokümanında istenilen kriteri karşılamadığının anlaşıldığı, dolayısıyla başvuru sahibi iş ortaklığının teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.”