Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ÖZEL AYKIRILIK VE AĞIR AYKIRILIK HALLERİ HK.

KARAR: SÖZLEŞME TASARISI’NIN 16.1.2 VE 16.1.3’ÜNCÜ MADDESİNİN BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK ÖZEL AYKIRILIK VE AĞIR AYKIRILIK HALLERİNİ TANIMLAMASI GEREKİR

KARAR TARİHİ:07.07.2022

KARAR NO:2022/UH.II-841

“Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.2 ve 16.1.3’üncü maddesinin birbirinden bağımsız olarak özel aykırılık ve ağır aykırılık hallerini tanımlaması gerekmektedir. Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.2’nci maddesinde belirtilen aykırılık durumlarında cezai yaptırım ve devamında sözleşmenin feshi durumunu, 16.1.3’üncü maddesinde ise ağır aykırılık durumları ve bu durumda direkt sözleşmenin feshinin uygulanmasını sağlayacak şekilde düzenleme yapılması gerekirken, idarece anılan Tasarı’nın 16.1.3’üncü maddesinde “Teknik Şartname’nin 4’üncü maddesinde belirtilen aykırılık halinin toplamda 500’den fazla olması” halinde sözleşmenin feshedileceğinin düzenlendiği, anılan Tasarı’nın 16.1.3’üncü maddesi ile 16.1.2’nci maddesinde aynı hususların belirlendiği, dolayısıyla anılan Tasarı’nın 16.1.3’üncü maddesinin 16.1.2’nci maddesini kapsadığı ve bu durumun çelişkiye sebebiyet vereceği, yapılan düzenlemenin bu haliyle mevzuata aykırılık teşkil ettiği anlaşılmış olup, başvuru sahibinin bu husustaki iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.”