Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ÖZEL AYKIRILIK HALİNE İLİŞKİN MÜEYYİDELER HK.

KARAR: ÖZEL AYKIRILIK HALİNE İLİŞKİN MÜEYYİDELERE TABİ TUTULMASI ÖNGÖRÜLEN FİİLLERİN SOMUT FİİLLER OLARAK BELİRLENMESİ GEREKİR

KARAR TARİHİ:19.10.2022

KARAR NO:2022/UH.I-1300

“Başvuruya konu ihaleye ait Sözleşme Tasarısı’nın özel aykırılık kapsamında somut fiillere yer verilmesi gereken 16.1.2’nci maddesinde yer alan tablonun 10’uncu satırında “Teknik şartnamede belirtilen diğer hususlara uyulmamasının tespiti halinde sözleşme bedelinin %0,1 (Bindebir) oranında cezai müeyyide uygulanır.” düzenlemesine yer verildiği tespit edilmiştir.

 

Yapılan inceleme neticesinde; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan Hizmet Alımları Tip Sözleşme gereğince özel ve ağır aykırılık halleri dışında yer alan genel aykırılık hallerinin Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.1’inci maddesi kapsamında değerlendirileceği, her ne kadar idare tarafından özel aykırılık hallerinin düzenlendiği tabloda “Teknik şartnamede belirtilen diğer hususlara uyulmamasının tespiti halinde sözleşme bedelinin %0,1 (Bindebir) oranında cezai müeyyide uygulanır.” ifadelerine yer verilmiş olsa da söz konusu ifadenin genel bir aykırılık halini işaret ettiğinin açık olduğu, öte yandan 26.1 no’lu dipnotu gereğince idareler tarafından Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.2’nci maddesi dahilinde ele alınarak özel aykırılık haline ilişkin müeyyidelere tabi tutulması öngörülen fiillerin somut fiiller olarak belirlenmesi gerektiği, ihaleye ait Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.2’nci maddesinde yer alan incelemeye konu ifadenin ise somut fiilden uzak genel bir aykırılık durumunu ifade ettiği, dolayısıyla söz konusu aykırılığın Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.1’inci maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmış olup başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”