Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ÖZEL AYKIRILIK HALLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEME HK.

KARAR: ÖZEL AYKIRILIK HALLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILMAMASI YÜKLENİCİ ALEYHİNE BİR DURUM OLUŞTURMAZ

KARAR TARİHİ: 08.06.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-705

“Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.2’nci maddesinin özel aykırılık hallerini tanımlaması gerektiği, ancak idarece söz konusu hallerin tanımlanmadığı, yalnızca Teknik Şartname’nin 6.2’nci maddesinde Teknik Şartname gereği eksiklikler ve aksaklıkların yükleniciye yazılı olarak bildirileceği, eksiklik ve aksaklıkların düzeltilmesi ile ilgili bildirimin 2 (iki) kez tekrarı halinde idarenin sözleşmeyi tek taraflı feshedebileceği düzenlemesine yer verildiği anlaşılmıştır.

 

mevzuat hükümleri, açıklamalar ve tespitler bir arada değerlendirildiğinde, söz konusu işe ilişkin cezaların yalnızca Sözleşme Tasarısı’nda düzenlenebileceği, idarece Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.1’inci ve 16.1.3’üncü maddelerinde Tip Sözleşme’ye uygun düzenleme yapılmakla birlikte 16.1.2’nci maddesinde herhangi bir düzenleme yapılmadığı, Sözleşme Tasarısı’nda bu tür düzenlemeler bulunmaması durumunda özel aykırılık hallerinin düzenlenmemesinden yükleniciye bu maddeden kaynaklı da ceza kesilemeyeceğinin anlaşılması gerektiği,

 

Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.2’nci maddesinde özel aykırılık hallerine ilişkin düzenleme yapılmadığı dikkate alındığında Teknik Şartname’nin ilgili maddesinin 16.1.2’nci maddesiyle ilgili olduğunun anlaşılamayacağı, bu durumda anılan Teknik Şartname maddesinin iddia edildiği üzere özel aykırılık halleri için uygulanabilirliğinin bulunmadığı, özel aykırılık hallerine ilişkin düzenleme yapılmamasının yüklenici aleyhine bir durum oluşturmadığı, ayrıca idarece verilen cevapta, ceza ve sözleşmenin feshine ilişkin hükümleri uygulayacak olan idarenin özel aykırılık hallerine ilişkin olarak Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.2’nci maddesinin uygulanacağının ifade edildiği de dikkate alındığında bilakis söz konusu durumun yüklenici lehine olduğu, bu itibarla iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”