Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ÖZEL AYKIRILIK HALLERİNİN BELİRLENMESİ HK.

KARAR: İDARENİN ÖZEL AYKIRILIK HALLERİNİ BELİRLEME HUSUSUNDA TAKDİR YETKİSİ VARDIR

KARAR TARİHİ: 09.02.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-232

“Şikâyete konu ihaleye ait Sözleşme Tasarısı’nın 16’ncı maddesinde sözleşme hükümlerine uyulmaması halinde uygulanacak asgari ceza oranın, sözleşme bedelinin binde 1’i olduğu, aynı fiilin tekrarı halinde bu cezanın % 50 artırımlı uygulanacağı, 16.1.2’nci maddede yer alan tabloda farklı aykırılık hallerinin sıralandığı, bu aykırılık hallerinde ihtar yapılacağının düzenlendiği, sözleşme bedelinin binde 3’ü oranında ceza uygulanacağı, bu aykırılıkların 5 defa tekrarlanması durumunda sözleşmenin feshedileceğinin belirtildiği, 16.1.3’üncü maddesinde de 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 25’inci maddesinin a, b, d, e, g bentlerinde sayılan davranışlarda bulunulması ile 03.04.2022 tarihinde başlanması öngörülen iş için işe başlama tarihinde belirtilen çekici ve semitreylerin 3’ten fazla eksik sayı ile işe başlanılması, 01.10.2022 tarihinde başlayacak iş için işe başlama tarihinde belirtilen çekici ve semitreylerin tamamı ile işe başlanılmaması hallerinde sözleşmenin protesto çekmeye gerek kalmaksızın idare feshedileceğine yer verildiği görülmüştür.

 

Yukarıda yer verilen tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde, idarece hazırlanan ihale dokümanının parçası olan Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.2’nci maddesinde işin sözleşmesine uygun olmayan aykırılık hallerinin, 16.1.3’üncü maddesinde de protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin feshine sebebiyet verecek aykırılık hallerinin belirlendiği, Tip Sözleşme Tasarısı’na uygun olarak söz konusu tabloda ihtar yapılıp yapılmayacağı, sözleşme bedeli üzerinden kesilecek ceza oranı ve sözleşmenin feshini gerektiren aykırılık sayısının belirlendiği, idarece özel aykırılık hallerinin belirlenip belirlenmeyeceği hususunda takdir yetkisinin olduğu, ayrıca söz konusu düzenlemenin isteklilerin ihaleye teklif vermesine engel bir durum oluşturmadığı hususları birlikte değerlendirildiğinde, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”