Hakkakul Logo Beyaz

ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İHALELERİNDE İHALEYE TEKLİF VEREN ŞİRKETİN ORTAKLARI İLE BU ŞİRKETİN TEKLİF KAPSAMINDA SUNDUĞU ÖZEL GÜVENLİK ŞİRKETİ FAALİYET İZİN BELGESİNDE İSİMLERİ YER ALAN ŞİRKET ORTAKLARININ AYNI KİŞİLER OLMASI ZORUNLUDUR

KARAR TARİHİ:11.05.2022

KARAR NO:2022/UH. I-594

“…mevzuatta, idarelerce, özel güvenlik hizmet alımı ihalelerinde İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı maddesinin “İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin” istenilmesine ilişkin alt maddesinde, özel güvenlik şirketi faaliyet izin belgesine yer verilmesi gerektiği, ihaleye teklif veren şirketin ortakları ile bu şirketin teklif kapsamında sunduğu özel güvenlik şirketi faaliyet izin belgesinde isimleri yer alan şirket ortaklarının aynı kişiler olmasının zorunlu olduğu anlaşılmaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan U.. Özel Güvenlik ve Kor. Hiz. San. ve Tic. A.Ş. – U… G… U… Güvenlik Hiz. A.Ş. İş Ortaklığının pilot ortağı U… Özel Güvenlik ve Kor. Hiz. San. ve Tic. A.Ş.nin sunduğu özel güvenlik şirketi faaliyet izin belgesinde kurucunun B… G…, isteklinin tek ortağının da B… G… olduğu, özel ortak U… G… U… Güvenlik Hiz. A.Ş.nin sunduğu özel güvenlik şirketi faaliyet izin belgesinde kurucuların Bilal Şahinyılmaz ile Ş… Ö… olduğu, söz konusu kişilerin aynı zamanda U… G… U… Güvenlik Hiz. A.Ş.nin ortakları olduğu, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi A… Güvenlik Koruma ve Eğitim Hiz. Tic. A.Ş.nin sunduğu özel güvenlik şirketi faaliyet izin belgesinde kurucunun Ş… Ö…, isteklinin tek ortağının da Ş… Ö… olduğu, dolayısıyla bu isteklilerin EKAP üzerinde yer alan şirketin ortakları ile bu şirketin teklif kapsamında sunmuş oldukları özel güvenlik şirketi faaliyet izin belgesinde isimleri yer alan şirket ortaklarının aynı kişiler olduğu, dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.”