Hakkakul Logo Beyaz

ÖZEL İŞ KALEMİ/ANALİZ GİRDİSİ NİTELİĞİNDE OLAN “DAMPERLİ KAMYON 290 HP GÜCÜNDE” GİRDİSİNDE BELİRLENECEK YAKIT TÜKETİMİNİN 120 HP GÜCÜNDEKİ KAMYONLA AYNI OLMASI BEKLENEMEZ

KARAR TARİHİ:07.07.2022

KARAR NO:2022/UY.II-830

“… başvuru sahibinin itirazen şikâyet dilekçesinde belirttiği kamyona ait akaryakıt tüketimine ilişkin iddialar bakımından yapılan incelemede, idare tarafından hazırlanan KGM/KAMÇAL poz numaralı özel iş kaleminin alt analizinde “10.160.1026” poz numaralı “mazot (motorin)” girdisinin bulunduğu, miktarının kullanılacak kamyon gücü 290 HP olarak belirlendiğinden “23,005” kg olarak hesaplandığı görülmüştür.

 

Yaklaşık maliyet hesabında ise, asgari 2013 model ve en az 290 hp gücünde olması istenilen “kamyon” girdisi için 2013 model 6 adet kamyonun kasko değerleri ortalaması alınarak rayiç fiyatın belirlendiği görülmüştür.

 

Yukarıda aktarılan inceleme ve tespitler bir arada değerlendirildiğinde KGM/KAMTEM iş kaleminin yaklaşık maliyetinin mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanmış olduğu, anılan iş kaleminin birim fiyat tarifinde her türlü ekip ve ekipmanın temini ve bekletme masraflarının birim fiyata dâhil olduğunun belirtildiği, idarelerin ihtiyacını belirlemede yetki ve sorumluluğunun bulunduğu dolayısıyla özel iş kalemi/analiz girdisi niteliğinde olan “damperli kamyon 290 hp gücünde” girdisinde belirlenecek yakıt tüketiminin 120 HP gücündeki kamyonla aynı olmasının beklenemeyeceği değerlendirildiğinden başvuru sahibinin bahse konu iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”