Hakkakul Logo Beyaz

Özel uzmanlık gerektiren hususlarla ilgili olarak yapılan başvurularda, ihtisas sahibi kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerin görüşüne başvurulması gerekmektedir.

Karar No : 2015/32191

Karar Tarihi : 18.09.2015

İlgili Kanun No : 4734

İlgili Madde No : 12, 56

(Danıştay 13. Daire)

…İdari şartnamede, isteklilerin, ihale konusu ürüne ilişkin numuneleri idareye sunacaklarının belirtildiği, ancak idarece numune değerlendirilmesi yapılıp yapılmayacağı veya ihale konusu ürünlerin teknik şartnameye uygunluğunun ne şekilde belirleneceğine yönelik bir düzenleme yapılmadığı görülmektedir. …

Bakılan davada, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği ürünün teknik şartnameye uygun olmadığı iddiasıyla davalı idareye itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğundan ve teklife konu ürünün incelenmesi de teknik ve özel bilgiyi gerektirdiğinden, davalı idarece, özel uzmanlık gerektiren hususlarla ilgili olarak ihtisas sahibi kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerin görüşüne başvurulması gerektiği açıktır.

Bu itibarla, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu ürünün teknik şartname kriterlerini sağlayıp sağlamadığının uzman kişi ya da kişilerce değerlendirilmesi gerekirken, bu hususa ilişkin herhangi bir değerlendirme yapılmaksızın ve uzman kişi ya da kişilerden teknik görüş alınmaksızın, bu konudaki takdir ve sorumluluğun ihaleyi yapan idareye ait olduğu gerekçesiyle davacının itirazen şikâyet başvurusunun reddedilmesine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki idare mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.