Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

PAÇAL İŞ KALEMİ İÇİN ANALİZ FORMATLARI HK.

KARAR: İDARELERCE PAÇAL İŞ KALEMİ İÇİN ANALİZ FORMATLARINA İHALE DOKÜMANINDA YER VERİLEBİLECEĞİ GİBİ AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLERE YÖNELİK AÇIKLAMA İSTENMESİNE İLİŞKİN YAZI EKİNDE DE İSTEKLİLERE VERİLEBİLİR

KARAR NO : 2022/UY.I-1478

KARAR TARİHİ : 30.11.2022

“… ihaleye ait yaklaşık maliyet çalışması incelendiğinde, T02 iş kalemine ilişkin olarak piyasadan teklif alınmak suretiyle yaklaşık maliyet belirlenmekle birlikte analiz formatı düzenlenmediği tespit edilmiştir. Söz konusu iş kalemine ilişkin birim fiyat tarifi incelendiğinde ise iş kaleminin; işçilik, malzeme, makine ve ekipman katkısı gerektiren nitelikte paçal iş kalemi olarak hazırlandığı, dolayısıyla niteliği gereği analiz formatı hazırlanamayan iş kalemi olmadığı anlaşılmıştır.

Yukarıda yapılan inceleme ve tespitler neticesinde; birim fiyat teklif alınmak suretiyle ihale edilen yapım işlerinde isteklilerin tekliflerini, birim fiyat teklif cetvelinde bulunan iş kalemlerine ilişkin ihale dokümanında idarece yer verilen birim fiyat tariflerini dikkate alarak hazırlayacakları, mevcut ihale dokümanında birim fiyat tariflerinin yer aldığı, diğer taraftan … Tebliğ (45.) maddesinde açıklandığı üzere idarelerce tasarlanan ve birden fazla iş kalemini ihtiva eden iş kalemleri (paçal iş kalemi) için bu iş kalemlerinde bulunan analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarına ihale dokümanında yer verilebileceği gibi söz konusu analiz formatlarının aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazı ekinde de isteklilere verilebileceği anlaşılmakla birlikte gerek ihale dokümanında gerekse aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazı ekinde iddia konusu T02 paçal iş kalemi için bu iş kaleminde bulunan analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatına yer verilmediği anlaşılmıştır. Bu itibarla, söz konusu analiz formatının teklifi sınır değerin altında kalan isteklilere gönderilmek suretiyle aşırı düşük teklif sorgulamasının yenilenmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Diğer taraftan, ihale mevzuatı uyarınca bahsi geçen analiz formatının teklifi sınır değerin altında kalan isteklilere aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenilmesine ilişkin yazı ekinde de verilebileceği anlaşıldığından, başvuru sahibinin, söz konusu analiz formatının, idarece yaklaşık maliyet tespiti aşamasında oluşturulmamış olması nedeniyle, ihalenin iptal edilmesi gerektiği yönündeki talebinin yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, T02 paçal iş kalemi için bu iş kaleminde bulunan analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatının teklifi sınır değerin altında kalan isteklilere gönderilmek suretiyle aşırı düşük teklif sorgulamasının yenilenmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.”