Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

PAÇAL POZLARA AİT ANALİZ GİRDİLERİ HK.

KARAR: PAÇAL POZLARA AİT ANALİZ GİRDİLERİ VE FORMATLARININ AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ AŞAMASINDA TEKLİFİ SINIR DEĞERİN ALTINDA KALAN İSTEKLİLERE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMA YAZILARI EKİNDE GÖNDERİLMESİ MÜMKÜNDÜR

KARAR TARİHİ: 27.04.2022

KARAR NO: 2022/UY.II-543

“… başvuru sahibi tarafından fiyat dışı unsur düzenlemesinde yer verilen 20 adet iş kaleminde paçal olan pozlara ait rayiç ve analiz girdilerinin isteklilere zeyilname ile verilmesi gerektiği iddia edilmekte ise de; ihale mevzuatında ihale dokümanı kapsamında aşırı düşük teklif açıklaması istenilecek iş kalemlerine ait analiz formatının verilmesindeki amacın teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerin teklif bedellerini açıklamaları sırasında kullanabilmelerini sağlamak olduğu, bu doğrultuda başvuru sahibi tarafından iddiada yer verilen paçal pozlara ait analiz girdilerinin ve formatlarının aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında idarece hazırlanarak teklifi sınır değerin altında kalan isteklilere aşırı düşük teklif sorgulama yazıları ekinde gönderilmesinin mümkün olduğu; kaldı ki ihale dokümanı kapsamında yer alan belgeler arasında malzeme, işçilik, makine çalıştırılması ve nakliyeler olmak üzere sadece girdi cinslerinin belirtildiği tüm iş kalemleri için tek bir analiz formatının ve ayrıca birim fiyat teklif cetvelinde yer alan tüm iş kalemlerine ait birim fiyat tariflerinin verildiği, ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve basiretli olması beklenen bütün isteklilerce ihale dokümanı kapsamında yer verilen birim fiyat tariflerinde bulunan açıklamalar doğrultusunda iş kalemlerinin maliyetlerinin hesap edilebileceği ve fiyat dışı unsurdan azami puan alabilmeleri için İdari Şartname’nin 35’inci maddesinde yer verilen iş kalemleri için talep edilen oran aralığını dikkate alarak kendi tekliflerinin dağılımını belirleyebilecekleri, fiyat dışı unsur düzenlemesinde amacın isteklilerce fiyat dışı unsur puanlamasındaki iş kalemlerinin isteklilerin kendi toplam maliyeti içerisindeki ağırlığının belirlenmesi olduğu da dikkate alındığında isteklilerin eşit şartlarda teklif hazırlamasının önünde engel bulunmadığı anlaşılmıştır.”