Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

PAY DEFTERİNİN EKAP’A YÜKLENMESİ HK.

KARAR: LİMİTED ŞİRKET VE TEK ORTAKLI ANONİM ŞİRKETLERİN PAY DEFTERİNİN EKAP’A YÜKLENMESİ GEREKMEZ

KARAR TARİHİ: 19.01.2022

KARAR NO: 2022/UH. II-99

“20.06.2021 tarihli ve 31517 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişikliklerle “Yeterlik Bilgileri Tablosu” standart formunun “Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna İlişkin Bilgiler” satırında “Ticaret Sicili Bilgileri” ile “Pay Defteri” alt satırlarının kaldırıldığı, aday veya isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ortaklarına/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgelerin EKAP’a kaydı ile ilgili olarak; tüzel kişilerde yönetimdeki görevliler ile ilgisine göre ortaklar ve ortaklık oranlarına/üyelere/kuruculara ilişkin kayıt kapsamında Ticaret Sicil verilerinin esas alınacağının hükme bağlandığı, ayrıca anonim şirketlerde ortaklar ve ortaklık oranlarının kaydı kapsamında, beyan edilen kişilere ilişkin pay defteri ile dayanağı yönetim kurulu karar defterinin ilgili kısımlarının, şirket niteliğinde olmayan tüzel kişilerde ise üyelerin veya kurucuların kaydı kapsamında Ticaret Sicil Gazeteleri’nde yer almayan bilgileri içeren belgelerin ilgili kısımlarının da taranarak EKAP’a yüklenmesinin öngörüldüğü anlaşılmıştır.

 

Ek olarak, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nde EKAP’a kayıtlı olan; gerçek kişilerin kendileri ile vekil veya temsilcilerine; tüzel kişilerin kendileri, ilgisine göre, ortakları ve ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç)/üyeleri/kurucuları, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşme imzalamaya ve sözleşmenin yürütülmesi konusunda tüzel kişiliği temsile yetkili yönetimindeki görevliler ile vekil veya temsilcilerine ilişkin bilgileri EKAP’a kaydetmeleri ve son başvuru veya ihale tarihinden ve sözleşme imzalamadan önce güncellemelerinin zorunlu olduğu, bu kişilerin tüzel kişi olması halinde yönetimdeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelere/kuruculara ilişkin kayıt kapsamında ticaret sicil verilerinin esas alınacağı, ayrıca anonim şirketlerde (tek ortaklı şirketler hariç) ortaklar ve ortaklık oranlarının kaydı kapsamında, beyan edilen kişilere ilişkin pay defteri ile dayanağı yönetim kurulu karar defterinin ilgili kısımlarının taranarak EKAP’a yükleneceği, bu madde kapsamında EKAP’a kaydedilen bilgilerin eksiksiz, doğru ve güncel olmasının gerekmekte olduğu, EKAP’a kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından, beşinci fıkrada belirtilen bilgilerde değişiklik yapılmasının gerektiği hallerde bu değişikliklerin, en geç değişiklik tarihini izleyen 7 (yedi) gün içerisinde ancak her durumda son başvuru veya ihale tarihinden önce, son başvuru veya ihale tarihinden sonra gerçekleşen değişikliklerin sözleşme imzalanmadan önce güncellenerek EKAP’a kaydedilmesinin zorunlu olduğu hükmü yer almaktadır.

 

İhale işlem dosyasında yer alan belgelerden ikinci kısımda ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenen E… Grup Kurumsal Hiz. Tar. Ür. San. ve Tic. A.Ş.nin yeterlik bilgileri tablosunda ortaklar/üyeler/kurucular ile yöneticilere ait bilgiler kısmında S… G…’ün tek ortak ve yönetici olduğu bilgisinin beyan edildiği, EKAP üzerinden yapılan sorgulamada anılan şahsın şirketin tek ortağı olduğu ve şirketin yönetim kurulu başkanı olarak münferiden temsile yetkili olduğu belirlenmiştir. Söz konusu şirket tek ortaklı anonim şirket olduğundan mevzuat uyarınca pay defterinin EKAP’a yüklenmesi gerekmemektedir.

 

İhalenin üçüncü kısmında ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenen Y… Toplu Yem. Dan. İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.nin yeterlik bilgileri tablosunda Ç… E…’ün şirketin tek ortağı ve yöneticisi olduğunun beyan edildiği EKAP üzerinden yapılan sorgulamada anılan şahsın şirketin tek ortağı olduğu ve şirketin müdürü olarak münferiden temsile yetkili olduğu belirlenmiştir. Söz konusu şirket limited şirket olduğundan mevzuat uyarınca pay defterinin EKAP’a yüklenmesi gerekmemektedir.

 

Başvuru sahibi tarafından şikayet dilekçesinde belirtilen M… Kurumsal Yem. Gıda İnş. Taah. Tes. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin E… K…’nın şirketin tek ortağı ve yöneticisi olduğunun beyan edildiği EKAP üzerinden yapılan sorgulamada anılan şahsın şirketin tek ortağı olduğu ve şirketin müdürü olarak münferiden temsile yetkili olduğu belirlenmiştir. Söz konusu şirket limited şirket olduğundan mevzuat uyarınca pay defterinin EKAP’a yüklenmesi gerekmemektedir.

 

Yukarıda yapılan tespitler neticesinde, başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.”