Hakkakul Logo Beyaz

PAY DEFTERİNİN EKAP’A YÜKLENMESİ HK.

KARAR: TEK ORTAKLI YAPIYA SAHİP OLAN ANONİM ŞİRKETLERİN ORTAKLIĞI OLUŞTURAN KİŞİLERE İLİŞKİN PAY DEFTERİ İLE DAYANAĞI YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİNİN İLGİLİ KISIMLARININ EKAP’A YÜKLENMESİ ZORUNLU DEĞİLDİR

Karar No : 2023/UH.I-208

Karar Tarihi : 25.01.2023

İlgili Kanun No : 4734

“İhale üzerinde bırakılan istekli A… Sosyal Hizmetler İç ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun “Ortaklar/üyeler/kurucular ile yöneticilere ait bilgiler” başlıklı satırında tüzel kişiliğin ortağının K… S… (%100) olduğu, anılan tablonun “yöneticilere ait bilgiler” satırında da aynı kişiye ilişkin beyanın bulunduğu görülmüştür.

 

İdare tarafından 23.11.2022 tarihinde tüzel kişiliğin ortaklık yapısına ilişkin olarak yapılan sorgulama neticesinde, söz konusu isteklinin tek ortaklı yapıya sahip olduğu ve yeterlik bilgileri tablosunda yer alan ortaklık yapısına ilişkin beyan ile EKAP’ta bulunan ortaklık yapısı bilgilerinin birbirine uyumlu olduğu görülmüştür. Aynı şekilde idare tarafından EKAP üzerinden anılan istekliye yönelik 23.11.2022 tarihinde yapılan sorgulama neticesinde şirket yöneticisinin K… S… olduğu, anılan şahsın 22.06.2021-12.06.2024 tarihleri arasında şirketi münferiden temsile yetkili olduğu bilgisine ulaşıldığı görülmüştür.

 

Anılan istekliye idarece gönderilen 01.12.2022 tarihli ve “Beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması” konulu yazıda “Ticaret Sicili Bilgileri (İmza Sirküleri)”nin sunulmasının istendiği görülmüştür. Söz konusu istekli tarafından talep üzerine 22.06.2021 tarihli imza sirkülerinin sunulduğu, söz konusu belgede şirketin tek ortağı olan K… S…’ın 12.06.2024 tarihine kadar yönetim kurulu üyesi, ayrıca şirketi münferiden temsile yetkili olduğu bilgisinin yer aldığı görülmektedir. Ek olarak söz konusu belgede bahse konu bilgilerin dayanağının 22.06.2021 tarihli ve 10354 sayılı ticaret sicili gazetesinde yer alan ilan olduğu bilgisinin yer aldığı, anılan gazetenin de aynı belgeler kapsamında sunulduğu görülmüştür. Ayrıca isteklinin yeterlik bilgileri tablosunun “Vekaletname bilgileri” satırında herhangi bir beyanı bulunmadığı, dolayısıyla anılan istekli tarafından ihaleye vekaleten katılımın söz konusu olmadığı anlaşılmıştır.

 

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden, isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ortaklarına/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgelerin EKAP’a kaydı ile ilgili olarak; tüzel kişilerde yönetimdeki görevliler ile ilgisine göre ortaklar ve ortaklık oranlarına/üyelere/kuruculara ilişkin kayıt kapsamında ticaret sicil verilerinin esas alınacağı, ayrıca tek ortaklı anonim şirketler hariç, anonim şirketlerde ortaklar ve ortaklık oranlarının kaydı kapsamında, ortaklığı oluşturan kişilere ilişkin pay defteri ile dayanağı yönetim kurulu karar defterinin ilgili kısımlarının EKAP’a yüklenmesinin zorunlu olduğu anlaşılmaktadır.

 

Yapılan incelemede, idare tarafından EKAP üzerinden yapılan sorgulama neticesinde, ihale üzerinde bırakılan istekli A… Sosyal Hizmetler İç ve Dış Ticaret A.Ş.nin tek ortaklı bir yapıya sahip olduğu, kamu ihale mevzuatı gereğince tüzel kişilerin EKAP’a kaydı ile ilgili tek ortaklı yapıya sahip olan anonim şirketlerin ortaklığı oluşturan kişilere ilişkin pay defteri ile dayanağı yönetim kurulu karar defterinin ilgili kısımlarının EKAP’a yüklenmesinin zorunlu olmadığı anlaşılmıştır.

 

Söz konusu istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunun “Vekaletname bilgileri” satırında herhangi bir beyanda bulunulmadığı ve sunulan belgeler arasında vekaletname bulunmadığı, dolayısıyla vekaletnamede ve imza sirkülerinde yer alan imzaların uyumlu olup olmadığı hususunda inceleme ve değerlendirme yapılmasının mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

 

Yapılan inceleme ve tespitler neticesinde, ihale üzerinde bırakılan istekli A… Sosyal Hizmetler İç ve Dış Ticaret A.Ş.nin ihale tarihi (23.11.2022) itibariyle tek ortağı ve temsil ve ilzama yetkili yönetim kurulu üyesi olduğu anlaşılan K… S…’a ilişkin beyan edilmesi gereken tüm bilgilerin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edildiği, idare tarafından EKAP üzerinden yapılan sorgulama neticesinde şirket yöneticisi K… S…’ın 22.06.2021-12.06.2024 tarihleri arasında şirketi münferiden temsile yetkili olduğu bilgisine erişildiği ve anılan kişinin tüzel kişiliğin yönetiminde görevli olduğu, ayrıca bu bilgilerin yeterlik bilgilerin tablosunda yer alan bilgilerle uyumlu olduğu, kaldı ki anılan istekliye ilişkin “www.ticaretsicil.gov.tr” üzerinden yapılan sorgulama neticesinde ticaret sicili gazetelerinde yer alan bilgiler ile yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgilerin de birbirine uyumlu olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”