Hakkakul Logo Beyaz

PAZARLIK USULÜ İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN İHALE HK.

KARAR: PAZARLIK USULÜ İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN BİR İHALEDE BELİRLİ SAYIDA GEÇERLİ TEKLİF VERİLMESİ GEREKTİĞİNE DAİR BİR ZORUNLULUK YOKTUR

Karar No : 2023/UH.II-227

Karar Tarihi : 25.01.2023

İlgili Kanun No : 4734

İlgili Madde No : 5 ve 40

İhale işlem dosyası kapsamında gönderilen belge ve bilgilerden başvuruya konu ihalenin “Diyaliz Hasta Taşıma Hizmet Alımı  (2 Aylık)” işine ilişkin olduğu, Mardin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından pazarlık usulüyle (21/b) ve e-teklif alınmak suretiyle kısmi teklife açık olarak 23.12.2022 tarihinde gerçekleştirilen ihalede 4 firmanın doküman almaya ve teklif vermeye davet edildiği, 2 kısımdan oluşan ihalenin her iki kısmına aynı 3 istekli tarafından teklif verildiği, ihalenin 2 kısmında da 1 isteklinin yeterlik bilgileri tablosunda geçici teminata ilişkin satırları doldurmadığı, başvuru sahibinin ise iş deneyimine ilişkin bilgilerini beyan etmediği gerekçeleriyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin 2 kısmında da sınır değerin altında teklif bulunmadığı ve ihalenin 2 kısmının da teklifi geçerli bulunan tek istekli Ç… Nak. İth. ve İhr. San ve Tic. Ltd. Şti.nin son fiyat teklifini vermesinin istendiği, isteklinin ilk fiyat teklif ile son fiyat teklifinin aynı olduğu, ihalenin her iki kısmının da anılan istekli üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin bulunmadığı anlaşılmıştır. 

Başvuruya konu ihalenin 2022/1270610 İKN’li “Diyaliz Hasta Taşıma Hizmet Alımı (24 Aylık)” işi ihalesinin iptal edilmesi üzerine yeni çıkılacak olan ihalenin sonuçlandırılması sürecini kapsayacak şekilde kullanılmak üzere ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması, devam eden bir iş olması, hasta mağduriyetinin ve hizmet sunumunda aksaklıkların yaşanmaması amacıyla pazarlık usulüyle (21/b) 2 aylık süre için alıma çıkıldığının belirtildiği görülmüştür. 

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ve ihale dokümanı düzenlemelerinden ihale komisyonunun gerekçeli kararını ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını teyit ettirdikten sonra ihale yetkilisinin onayına sunacağı, ihale yetkilisinin komisyon kararını onaylayacağı veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal edebileceği, ihalenin; komisyon kararın onaylanması halinde geçerli olacağı, başvuruya konu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanı olduğu, geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve varsa ikinci teklif olması öngörülen teklif sahiplerine yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri sunmaları için süre verileceği belgeleri süresinde sunan ve beyan ettiği bilgilerle uyumlu olan isteklilerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibinin tespit edileceği anlaşılmaktadır.

Ayrıca ihale mevzuatında pazarlık usulü ile gerçekleştirilen bir ihalede belirli sayıda geçerli teklif verilmesi gerektiğine dair bir zorunluluğun olmadığı, tek geçerli teklif kalması sebebiyle her durumda ihalenin iptal edileceğine yönelik bir düzenleme de bulunmadığından ihalenin geçerli tek teklif ile sonuçlandırılmasının mümkün olduğu açıktır.

Bu itibarla pazarlık usulüyle gerçekleştirilen başvuruya konu ihalede teklif vermeye davet edilen 4 firmanın 3’ü tarafından teklif verildiği ancak ihale komisyonunca yapılan değerlendirmeler soncunda 2 isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, dolayısıyla bu ihalede rekabetin oluşmadığı yönünde bir sonuca ulaşılamayacağı, ayrıca kamu ihale mevzuatında ihalenin tek geçerli teklif sahibi istekli üzerinde bırakılmasını engelleyen bir hüküm bulunmadığı gibi ihalelerde teklif değerlendirme aşamasında tek geçerli teklif kalmasının ya da ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin belirlenmemesinin/belirlenememesinin her durumda rekabetin oluşmadığı anlamına gelmeyeceği de dikkate alındığında, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”