Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

PERSONEL ÇALIŞTIRILAN İŞ HK.

KARAR: PERSONEL ÇALIŞTIRILAN BİR İŞTE, İSTEKLİNİN SUNULAN SÖZLEŞMEYE EK OLARAK SÖZLEŞME KAPSAMINDA PERSONEL ÇALIŞTIRILDIĞINI GÖSTEREN SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BELGELERİNİ DE SUNMASI GEREKİR

KARAR TARİHİ: 02.03.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-312

“Başvuru sahibinin “sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığına ilişkin olarak Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 47’nci maddesi gereği sunulması gereken belgelerin sunulmadığı” yönündeki iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede Hizmet Alımları İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 47’nci maddesinden gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemeyeceği, bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri ile sözleşmeye ait damga vergisinin ihale ilan tarihi itibarıyla ödendiğine ilişkin belgelerin, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin, iş deneyimini gösteren belgeler olduğu, aday veya isteklilerin, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunacakları, E…. A.Ş. tarafından sunulan söz konusu sözleşmenin yukarıda yer verilen ilgili maddelerinden ve sözleşmenin adından işin personel çalıştırılan bir iş olduğu, bu nedenle isteklinin sunulan sözleşmeye ek olarak sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu belgelerini de sunması gerektiği anlaşılmaktadır. İlgili istekli tarafından sözleşmeye ek olarak sunulan belgeler göz önünde bulundurulduğunda ise sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu belgelerinin yer almadığı tespit edildiğinden başvuru sahibinin “sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığına ilişkin olarak Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 47’nci maddesi gereği sunulması gereken belgelerin sunulmadığı” yönündeki iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.”