Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

PERSONEL ÇALIŞTIRILAN İŞLER HK.

KARAR: PERSONEL ÇALIŞTIRILAN İŞLERDE SÖZLEŞME KAPSAMINDA PERSONEL ÇALIŞTIRILDIĞINI GÖSTEREN SGK İNTERNET SAYFASI ÜZERİNDEN DÜZENLENMİŞ VE İDARECE TEYİDİ YAPILABİLEN BELGELERİN İSTEKLİ TARAFINDAN TEKLİF KAPSAMINDA SUNULMASI GEREKİR

KARAR TARİHİ: 16.02.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-255

“Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde, A… Ltd. Şti. tarafından sunulan iş deneyim belgesinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sunulduğu, belge tutarının istenilen mesleki ve teknik yeterlik kriterini karşıladığı, belgeye konu işin benzer iş tanımına uygun olduğu, M…  Ltd. Şti. tarafından ise istenilen iş deneyiminin tevsiki amacıyla özel sektörde faaliyet göstermekte olan bir firma ile imzalanmış hizmet sözleşmesinin sunulduğu, sözleşmeye konu işlerin, personel çalıştırılmasını gerektiren işlerden oluştuğu bununla birlikte istekli tarafından ilgili mevzuat hükümlerine göre sunulması gereken, sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen bir belge sunulmamış olduğu anlaşıldığından M… Ltd. Şti.nin teklifinin ihalenin 7, 8, 9 ve 10’uncu kısımlarında değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.”