Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

PERSONEL ÇALIŞTIRILAN İŞLER HK.

KARAR: PERSONEL ÇALIŞTIRILAN İŞLERDE DİĞER BELGELERE EK OLARAK O İŞE AİT SÖZLEŞME KAPSAMINDA PERSONEL ÇALIŞTIRILDIĞINI GÖSTEREN SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İNTERNET SAYFASI ÜZERİNDEN DÜZENLENMİŞ VE İDARECE TEYİDİ YAPILABİLEN BELGELERİN SUNULMASI GEREKİR

KARAR TARİHİ:07.07.2022

KARAR NO:2022/UH.I-816

“… mevzuat hükümleri ile doküman düzenlemelerinden, ihalede benzer işin “Su depolarının temizlik ve dezenfeksiyonu hizmeti ile Genel temizlik hizmetleri” olarak belirlendiği, istekliler tarafından teklif ettikleri bedelin %25’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerektiği, gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde iş deneyimin tevsiki için sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri ile sözleşmeye ait damga vergisinin ihale ilan tarihi itibarıyla ödendiğine ilişkin belgeler, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin sunulması gerektiği anlaşılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından iş deneyimini tevsik etmek üzere sunulan sözleşmede çalıştırılacak personele ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği görülmekle birlikte, söz konusu temizlik işinin personel çalıştırılmadan gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı dikkate alındığında, anılan istekli tarafından sunulan sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin sunulması gerektiği, ancak ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan belgelerin, anılan sözleşme konusu işte çalıştırılan personele ilişkin olduğunu gösterir mahiyet ve kapsamda olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibi isteklinin söz konusu iddiasının yerinde olduğu ve ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.”