Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

PERSONEL ÇALIŞTIRILAN İŞLERDE İŞ DENEYİMİ HK.

KARAR: PERSONEL ÇALIŞTIRILAN İŞLERDE İŞ DENEYİMİNİN TEVSİKİ İÇİN SÖZLEŞME KAPSAMINDA PERSONEL ÇALIŞTIRILDIĞINI GÖSTEREN SGK İNTERNET SAYFASI ÜZERİNDEN DÜZENLENMİŞ VE İDARECE TEYİDİ YAPILABİLEN BELGELERİN SÖZLEŞME VE FATURALARLA BİRLİKTE SUNULMADIĞI DURUMDA İSTEKLİNİN TEKLİFİ DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILIR

KARAR TARİHİ: 08.06.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-682

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği‘nin 47’nci maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde yer alan hüküm uyarınca iş deneyim belgesi düzenlenemeyen işlere yönelik olarak iş deneyiminin tevsiki için sunulan belgelere konu özel sektörde yapılan işin personel çalıştırılmasını gerektirmesi halinde, diğer bir ifade ile deneyime konu işte personel çalıştırılarak yapılması gereken bir faaliyet söz konusu ise, isteklilerce iş deneyimini gösteren diğer belgeler ile birlikte o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin de sunulması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Başvuru sahibi D… Limited Şirketi’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi ile sınırlı olarak yapılan incelemede, anılan istekli tarafından teklif dosyası kapsamında iş deneyimine ilişkin sunulan sözleşmenin işin ifasına yönelik 4’üncü maddesine göre sözleşme konusu iş kapsamında şoför çalıştırılmasının zorunlu olduğu, ilgili Yönetmelik hükmünde iş kapsamında çalıştırılacak personelin yalnızca sözleşme konusu işe özgülenip özgülenmediği hususunda bir ayrıma gidilmediği, dolayısıyla personel çalıştırıldığı açık olan mevcut durumda iş deneyimin tevsiki için sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren SGK internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin sözleşme ve faturalarla birlikte sunulması gerekirken söz konusu belgelerin sunulmadığı görüldüğünden idarece anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”