Hakkakul Logo Beyaz

PERSONEL ÇALIŞTIRILAN İŞLERDE İŞ DENEYİMİNİ TEVSİK İÇİN O İŞE AİT SÖZLEŞME KAPSAMINDA PERSONEL ÇALIŞTIRILDIĞINI GÖSTEREN, SGK İNTERNET SAYFASI ÜZERİNDEN DÜZENLENMİŞ VE İDARECE TEYİDİ YAPILABİLEN BELGELER TEKLİF KAPSAMINDA SUNULUR

KARAR TARİHİ: 02.02.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-191

“İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, … 4) İhale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu özel sektörde gerçekleştirilen iş deneyim belgesinin gerçeği yansıtmadığı, iki firma arasında düzenlenen sözleşmeye ilişkin tek fatura kesildiği ve faturanın gerçeği yansıtmadığı, Sigorta Müdürlüğünden alınan iş yeri bildirgesinin ve sözleşme kapsamında çalıştırılan personelin SGK belgelerinin sunulmadığı, sözleşmeye ait damga vergisinin Gelir İdaresi Başkanlığına ödenmediği, sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin fatura örneklerinin veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretlerinin veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretlerinin bulunmadığı, …  iddialarına yer verilmiştir.

Yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından iş deneyimini tevsik için S… Ltd. Şti ile imzalanan “Çamkoru kampında katılımcıların ulaşımlarının sağlanması ve konaklama, yemek güvenlik, seyahat ve sağlık sigortası ve muhtelif etkinlik hizmetlerinin yapılması”  konulu, işe başlama tarihi 19.06.2021 ve bitiş tarihi 05.09.2021 tarihi olan ve üzerinde “aslı idaremizce görülmüştür” kaşesi taşıyan bir sözleşme sunulduğu; sözleşme ekinde üzerinde “aslı idaremizce görülmüştür” kaşesi taşıyan bir adet KDV dahil 1.217.760 TL tutar içeren e-fatura ile sözleşmeye ait damga vergisinin ihale ilan tarihi itibarıyla ödendiğine ilişkin “aslı idaremizce görülmüştür” kaşesi taşıyan damga vergisi beyannamesi ve vergi dairesi alındısı belgesinin sunulduğu,  sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin ise sunulmadığı tespit edilmiştir.

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından iş deneyimini tevsik için sunulan sözleşme incelendiğinde, sözleşmeye konusu işin personel çalıştırılmasını gerektiren bir iş olduğu anlaşıldığından, sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin sunulması gerektiği değerlendirildiğinden, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.”