Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI HK.

KARAR: PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI İHALELERİNDE KİK İŞÇİLİK HESAPLAMA MODÜLÜNÜN KULLANILMASI ZORUNLUDUR

KARAR NO : 2022/UH.I-1713

KARAR TARİHİ : 28.12.2022

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 62

“İhale komisyonunca, başvuru sahibi B… Tem. Bil. Sist. Med. Sağ. Tur. Taş. İnş. Pet. Gıda İm. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin birim fiyat teklif cetvelinin 2 numaralı satırında yer alan “Şef (aylık yemek ücreti 22 gün üzerinden ve aylık yol ücreti 26 gün üzerinden 2023 yılı için 19 TL yol, 27 TL yemek) (Brüt asgari ücretin %35 fazlası)” iş kalemindeki işçilik bedelinin İdari Şartname’nin 25.3’üncü maddesinde düzenlenen sözleşme gideri ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyetinin altında olduğu tespit edilerek Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.29’uncu maddesi gereği anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ayrıca başvuru sahibinin asgari işçilik maliyetinin çeşitli gerekçelerle toplam işçilik maliyetleri üzerinden değerlendirilmesine yönelik şikayet başvurusunun ise idarece uygun görülmediği anlaşılmaktadır.

 

Başvuruya konu ihalenin kapsamının “60 İşçi ile 12 Ay Süreyle TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Binasının İç ve Dış Genel Temizliği (36 İşçi 2’si Engelli) ile Makam Hizmetlisi (24 İşçi)” hizmet alımı işi olduğu görülmüştür.

 

… mevzuat ile ihaleye ait doküman düzenlemeleri ile yaklaşık maliyet çalışmaları incelendiğinde, başvuruya konu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı ihalesi niteliğinde olduğu anlaşılmaktadır.

 

İlgili mevzuat hüküm ve açıklamaları uyarınca “personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde” tekliflerin değerlendirilmesi bağlamında KİK İşçilik Hesaplama Modülünün kullanılmasının zorunlu olduğu, dolayısıyla başvuruya konu hizmet alımı ihalesinde idarece tekliflerin değerlendirilmesi, isteklilerce teklif hazırlanması ve istekliler tarafından aşırı düşük teklif açıklaması yapılması durumunda KİK İşçilik Hesaplama Modülünün kullanılması gerektiği,

 

Tebliğ’in 78.29’uncu maddesinde toplam asgari işçilik maliyetinin altında teklif verilemeyeceği açıklaması doğrultusunda konu değerlendirildiğinde, ihalede asgari işçilik maliyetinin %4 oranında sözleşme ve genel giderler dahil olmak üzere 7.809.101,88 TL olarak hesaplandığı, istekli tarafından teklif edilen bedelin ise 8.758.700,00 TL olduğu, dolayısıyla istekli tarafından teklif edilen bedelin ihalede aranan asgari işçilik maliyetinin üzerinde olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüş olup, başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alınması hususunda düzeltici işlem tesisi gerektiği sonucuna varılmaktadır.”