Hakkakul Logo Beyaz

PERSONEL ÇALIŞTIRMASINA DAYALI OLMAYAN HİZMET ALIMI İHALELERİNDE, KIDEM TAZMİNATININ ÖDENMESİNDE KAMU KURUM VE KURULUŞLARI, ALT İŞVEREN OLAN YÜKLENİCİLER İLE BİRLİKTE SORUMLUDUR

KARAR TARİHİ: 12.01.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-80

“… Bu kapsamda, personel çalıştırmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde, kıdem tazminatının ödenmesinde öncelikli muhatabın ilgili kamu kurum ve kuruluşları olmadığı anlaşılmakla birlikte, söz konusu hususta asıl işveren olan ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının alt işveren olan yükleniciler ile birlikte sorumlu olduğunun açık olduğu, başvuru konusu ihaleye ilişkin İdari Şartname’nin 48’inci maddesinde işçi haklarının ödenmesinden yüklenicinin sorumlu olduğu düzenlense de, 4857 sayılı Kanun’un yukarıda anılan hükmü karşısında sözleşmenin uygulanması aşamasında herhangi bir boşluk doğmayacağından bu hususla ilgili taraflarca sorun yaşanmayacağı, idarelerin de yükleniciler gibi, ihale ve sözleşme sürecinin her aşamasında kanun hükümlerine uymak zorunda oldukları, öte yandan ihale konusu iş süresince kaç personelin iş sözleşmesinin kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ereceğinin belirlenemeyeceği, bu bağlamda hesaplama yapılmasının mümkün olmadığı hususları bir arada değerlendirildiğinde başvuru sahibinin bu husustaki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır…”