Hakkakul Logo Beyaz

KIDEM TAZMİNATININ ÖDENMESİNDE ÖNCELİKLİ MUHATAP

KARAR: PERSONEL ÇALIŞTIRMASINA DAYALI HİZMET ALIMI İHALELERİNDE, KIDEM TAZMİNATININ ÖDENMESİNDE ÖNCELİKLİ MUHATAP İLGİLİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARIDIR

KARAR TARİHİ: 05.01.2022

KARAR NO: 2022/ UH.I-45

“… 4857 sayılı İş Kanunu’nun … 112’nci maddesinde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 62’nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine atıfta bulunularak kıdem tazminatının ödenmesine ilişkin öncelikli muhatabın ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına ait olduğunun hüküm altına alındığı, 4734 sayılı Kanun’un 62’nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin personel çalıştırmasına dayalı ihalelere ilişkin olduğu, bu çerçevede 4734 sayılı Kanun’a göre ihale edilen personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kıdem tazminatının ödenmesine ilişkin öncelikli muhatabın ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına ait olduğunun açık olduğu, diğer taraftan 4857 sayılı Kanun’un 2’nci maddesi gereğince asıl işveren-alt işveren ilişkisinde, asıl işverenin, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanun’dan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumlu olduğu anlaşılmıştır.”