Hakkakul Logo Beyaz

PERSONELİN ÇALIŞTIRILACAĞI SÜRELERİN PLANLANMASI HK.

KARAR: İSTEKLİLERCE, PERSONELİN ÇALIŞTIRILACAĞI SÜRELER PLANLANARAK VE PERSONELE AİT TÜM GİDERLER (FAZLA MESAİ, ULUSAL BAYRAM VE RESMİ TATİL GÜNLERİ, KIDEM TAZMİNATI VB.) ÖNGÖRÜLEREK TEKLİF FİYAT OLUŞTURULUR

KARAR TARİHİ: 05.01.2022

KARAR NO: 2022/ UH.I-45

“…Kamu ihale mevzuatı uyarınca yüklenicinin işleri gereken özende planlamakla yükümlü bulunduğu, ayrıca doküman düzenlemesi kapsamında personel çalışma saatlerinin hizmet ile birlikte yürütülmesinin, idare ve yüklenici arasındaki işe ait sözleşmenin yürütülmesi aşamasına yönelik bir husus olduğu anlaşılmakta olup, netice itibariyle, yüklenici tarafından personelin çalıştırılacağı sürelerin planlanarak ve bu çerçevede personele ait tüm giderlerin de (fazla mesai, ulusal bayram ve resmi tatil günleri, kıdem tazminatı vb.) öngörülerek araç çalışma süreleri dâhilinde isteklilerce teklif fiyatın oluşturulmasının idarece istenildiği, dolayısıyla idarece bu doğrultuda hazırlanan doküman kapsamında isteklilerin teklif fiyatını oluşturmasına engel bir durum bulunmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır…”