Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

PERSONELİN KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI HK.

KARAR: İHALE KONUSU İŞ SÜRESİNCE KAÇ PERSONELİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN KIDEM VEYA İHBAR TAZMİNATI ÖDENMESİNİ GEREKTİRECEK ŞEKİLDE SONA ERECEĞİ İDARE TARAFINDAN NET OLARAK BELİRLENEMEZ

KARAR TARİHİ: 26.05.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-667

“Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımı olan başvuruya konu ihalede 4857 sayılı İş Kanunu‘nun 112’nci maddesinde yer alan ve kıdem tazminatının idarelerce ödenmesi hususuna ilişkin kuralların söz konusu ihalede uygulanamayacağı ve personel çalıştırmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde, kıdem tazminatının ödenmesinde öncelikli muhatabın ilgili kamu kurum ve kuruluşları olmadığı anlaşılmaktadır. Diğer taraftan, söz konusu hususta asıl işveren olan ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının alt işveren olan yükleniciler ile birlikte sorumlu olduğunun açık olduğu, 4857 sayılı İş Kanunu’nun yukarıda anılan hükmü karşısında sözleşmenin uygulanması aşamasında herhangi bir boşluk doğmayacağından bu hususla ilgili taraflarca sorun yaşanmayacağı, idarelerin de yükleniciler gibi, ihale ve sözleşme sürecinin her aşamasında kanun hükümlerine uymak zorunda oldukları anlaşılmıştır.

 

Öte yandan, ihale dokümanında çalıştırılması öngörülen personel sayısına ve bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idarede kullanılacağına dair herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği, dolayısıyla ihale konusu iş süresince kaç personelin iş sözleşmesinin kıdem veya ihbar tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ereceğinin idare tarafından net olarak belirlenemeyeceği, bu bağlamda hesaplama yapılmasının mümkün olmadığı, anılan belirsizliğin bu tür hizmet alımlarının tümü için geçerli olduğu hususları bir arada değerlendirildiğinde, çalıştırılacak personele ilişkin olarak iş mevzuatından kaynaklanan yükümlülükler konusunda ihale dokümanında yer alan düzenlemenin hukuka aykırı olmadığı, söz konusu doküman düzenlemesinin isteklilerin tekliflerini sunmasına da engel teşkil etmediği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”