Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

PERSONELİNİN KUSURUNDA YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU HK.

KARAR: İDARENİN PERSONELİNİN KUSURUNDAN DOĞACAK ZARARLARIN DA YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU KAPSAMINA ALINMASI ŞEKLİNDEKİ DÜZENLEMELER MEVZUATA AYKIRIDIR VE İSTEKİLERİN SAĞLIKLI TEKLİF OLUŞTURMASINI ENGELLER

KARAR TARİHİ:01.09.2022

KARAR NO:2022/UH.II-1049

“Yapılan incelemede, ihale konusu işin sürücüsüz olacak şekilde hizmet aracı kiralama işi olduğu, çalıştırılacak personelin yüklenici tarafından sağlanmayacağı, bir başka deyişle araçlarda çalıştırılacak personelin idare tarafından karşılanacağı anlaşılmıştır.

 

mevzuat düzenlemeleri uyarınca, yüklenicilerin işin görülmesi esnasında Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde öngörülen yükümlülük ve yasakları ihlâl etmek suretiyle, idareye veya üçüncü kişilere verdiği zarardan dolayı bizzat sorumlu olacağı belirli kılınmış olup idarenin ise takip, gözetim ve denetim sorumluluğu bulunmaktadır.

 

Bu bağlamda, her ne kadar yüklenicinin ilgili mevzuata göre alınması zorunlu olan güvenlik ve sağlık tedbirlerini almakla yükümlü olduğu açık olsa da, şikâyete konu edilen Teknik Şartname maddelerinin Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin genel hükümlerinin kapsamının dışına çıktığı, idarenin personelinin kusurundan doğacak zararların da yüklenicinin sorumluluğu kapsamına alındığı, bu çerçevede şikâyete konu düzenlemelerin mevzuata aykırı olduğu ve istekilerin sağlıklı teklif oluşturmasını engeller nitelikte olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.”