Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ÇALIŞTIRILACAK PERSONELLER İÇİN YAPILAN DÜZENLEME HK.

KARAR: HERHANGİ BİR AYRIM GÖZETİLMEKSİZİN, ÇALIŞTIRILACAK TÜM PERSONELİN İŞE BAŞLAMA TARİHİNDE 36 YAŞINDAN GÜN ALMAMIŞ OLMASI GEREKTİĞİ YÖNÜNDE YAPILAN DÜZENLEME MEVZUATA AYKIRIDIR

KARAR TARİHİ: 18.05.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-622

“İnceleme konusu ihalenin 2 yıl süre için 45 adet silahsız özel güvenlik personeli hizmeti alımına ilişkin olduğu, Teknik Şartname’de bahse konu personelin işe başlama tarihinde 36 yaşından gün almamış olması gerektiği yönünde düzenleme yapıldığı anlaşılmış olup, idare tarafından şikayet başvurusuna verilen cevapta; anılan düzenlemenin, ihale konusu işte çalıştırılacak personelin işin niteliği gereği sahip olması gereken fiziki ve mental unsurları karşılaması amacıyla yapıldığı belirtilmekteyse de, söz konusu fiziki ve mental unsurlara sahip olunduğunu gösteren ve Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in “Sağlık Şartları” başlıklı 18’inci maddesi uyarınca düzenlenen “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık raporunun, sözleşmenin imzalanmasını müteakip 20 (yirmi) gün içinde yüklenici tarafından idareye teslim edilmesinin zorunlu olduğu, dolayısıyla çalıştırılacak personelin yaşından bağımsız olarak işin niteliğinin gerektirdiği fiziki ve mental unsurlara sahip olması gerektiğinin açık olduğu tespit edildiğinden, ihale dokümanında, herhangi bir ayrım gözetilmeksizin, çalıştırılacak tüm personelin işe başlama tarihinde 36 yaşından gün almamış olması gerektiği yönünde yapılan düzenlemenin işin mahiyetine uygun ve ölçülü bir kriter olmadığı ve hizmetin niteliği kapsamında herhangi bir makul gerekçe ortaya konulmaksızın belirlendiği, bu surette idarenin takdir yetkisi sınırının aşıldığı ve söz konusu düzenlemenin, 5188 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinde yer alan niteliklere sahip kişilerin çalışma hak ve imkânlarını ortadan kaldırdığı, bu kapsamda başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.”