Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

PUANLAMAYA ESAS ASGARİ VE AZAMİ ORANLAR HK.

KARAR: PUANLAMAYA ESAS ASGARİ VE AZAMİ ORANLAR SEHVEN YÜZDE ORAN YERİNE ONBİNDE ORAN OLARAK BELİRLENMEKLE BİRLİKTE YAPILAN HATA İHALE SONUCU ÜZERİNDE DOĞRUDAN ETKİLİ OLMADIĞI İÇİN İHALENİN BU GEREKÇEYLE İPTAL EDİLMESİ YERİNDE DEĞİLDİR

KARAR TARİHİ:19.10.2022

KARAR NO:2022/UY.I-1304

“İdarece yapılan fiyat dışı unsur puanlaması incelendiğinde; İdari Şartname’nin 35’inci maddesinde teklif fiyat puanının 40, fiyat dışı unsur puanının 60 puan olarak belirlendiği, anılan maddede fiyat dışı unsur puanlamasına esas teşkil edecek 18 adet kalem için öngörülen asgari ve azami oranlara yer verildiği, isteklilerce bu kalemler için verilen tekliflerin, isteklinin toplam teklifine oranlanacağı, bu yolla elde edilen oranların tabloda yer alan asgari ve azami oranlar arasında bulunması halinde ilgili kalem için belirlenen puanın alınacağı anlaşılmaktadır.

 

İdari Şartname’nin 35’inci maddesinde yer verilen tabloda asgari ve azami oranların onbinde olarak belirlendiği görülmekle birlikte idare tarafından, anılan oranların yüzde olarak belirlenmesi gerekirken sehven onbinde olarak belirlendiği ifade edilerek ihalenin iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

İdare tarafından, fiyat dışı unsur puanlamasına ilişkin olarak belirlenen 18 adet kalem için belirlenen puanlamaya esas asgari ve azami oranların sehven yüzde oran yerine onbinde oran olarak belirlendiği belirtilse de dokümanın bu haliyle kesinleştiği, mevcut haliyle yapılan puanlama neticesinde hiçbir isteklinin puan alamadığı, bu yönüyle değerlendirmenin eşit koşullar altında yapıldığı, dolayısıyla ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak belirleneceği kurgusu ile yapılan ihalede bahse konu hatanın ihalenin sonucu üzerinde doğrudan etkili olmadığı anlaşılmış olup ihalenin anılan gerekçeyle iptal edilmesinin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”