Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

RESMİ KURUM TARAFINDAN VERİLEN BELGE HK.

KARAR: RESMİ KURUM TARAFINDAN VERİLEN BELGENİN GERÇEĞİ YANSITMAMASI DURUMUNDA BUNUN SONUCUNDAN İSTEKLİ SORUMLU TUTULMAZ.

KARAR NO : 2015/272

KARAR TARİHİ : 27.02.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 56

(Ankara 14. İdare Mahkemesi)

…Olayda; davacı şirketin SGK prim borcunun yapılandırılmasının SGK mevzuatına aykırı olduğunun anlaşılması nedeniyle idarece yapılan araştırma neticesinde daha sonra hükümsüzlüğü yönünde işlem tesis edilmiş olsa da, Avcılar Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından davacı şirkete 14.08.2014 tarihinde 31.08.2014 tarihine kadar hüküm ifade eden borcu yoktur yazısının verildiği ve davacı şirketin de söz konusu bu resmi yazıya istinaden ihaleye teklif verdiği göz önünde bulundurulduğunda, davacı şirketin konuya ilişkin taahhütünün gerçeğe aykırı husus içermesinde kastından söz edilemeyeceğinden, geçici teminatının irat kaydedilmesinde ve Kamu İhale Kurulu’nun davaya konu kararının davacı şirketin bu iddiasının yerinde olmadığına ilişkin kısmında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Davacı şirketin, idarenin sorumluluk alanlarında plaj ve kumsalların temizlenmesi faaliyetinin olmamasına karşın ihalede kumsal temizleme makinası istenmesinin rekabeti engellediği yönündeki 2.iddiasma ilişkin olarak Kamu İhale Kurulu karan incelendiğinde;

4734 sayılı Kanun’un 55. maddesinde, “Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gön içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikayetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir…” hükmü yer almaktadır.

Bakılan davada; ihale dokümanını 14.07.2014 tarihinde satın alan davacı şirketin, dokümana yönelik şikâyet başvurusunu 24.07.2014 tarihi mesai bitimine kadar yapması gerekirken 05.09.2014 tarihinde yapmış olması karşısında, şikayet başvurunun süresinde yapılmadığı sonucuna varılmaktadır.

Bu durumda, davacı şirketin ihale dokümanına yönelik 2.iddiasına ilişkin olarak Kamu İhale Kurulunca verilen dava konusu kararda hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Davacı şirketin, idare tarafından ihale üzerinde bırakılan T. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin SGK prim borcu bulunup bulunmadığının sorgulanmadığı, anılan isteklinin 6183 sayılı Kanun kapsamında taksitlendirilmiş SGK borcu bulunduğu yönündeki 3.iddiasına ilişkin olarak Kamu İhale Kurulu kararı incelendiğinde;

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “ihalelere yönelik başvurular” başlıklı 54. maddesinin birinci fıkrasında, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden isteklilerin, bu Kanun’da belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği hükmüne yer verilmiş; anılan Kanun’un 55. maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında da “İdare, şikâyet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alır. Alınan karar, şikâyetçi ile diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik başvurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.

Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması durumunda başvuru sahibi tarafından karar verme süresinin bitimini, süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda ise başvuru sahibi dahil aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idarece alınan kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilir.” hükmü yer almıştır.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Başvuru süreleri” başlıklı 6. maddesinde “(1) İdareye şikayet süresi; ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür…” hükmü; “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8. maddesinde de, “…(10) İdarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar hariç, şikayet başvurusunda belirtilmeyen hususlar itirazen şikayet başvurusuna konu edilemez.” hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 56. maddesinin ikinci fıkrasında, Kurumun itirazen şikayet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip

edilmediği açılarından inceleyeceği kurala bağlanmış; İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde, itirazen şikayet başvurularının; ihale veya ön yeterlik dokümanının verilmesi, başvuruların veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasıyla ilgili olarak, başvuru sahibinin iddiaları ve idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar ile itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği yönünden inceleneceği; 2. fıkrasında, eşit muamele ilkesi yönünden yapılacak incelemede, dayanağı bakımından, itiraz edilen işlemin diğer aday veya isteklilere ilişkin olarak da Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine bakılacağı kurallarına yer verilmiştir.

Olayda; idare tarafından şikâyet üzerine alman kararın 05.09.2014 tarihinde davacı şirkete tebliğ edildiği, davacı şirketin incelemeye konu iddiasını ise idarece alman kararın bildirimini izleyen on gün geçtikten sonra 22.09.2014 tarihinde yaptığı; ayrıca, davacı şirketin şikayet başvurusunda yer vermediği söz konusu iddiayı itirazen şikâyet başvurusuna konu ettiği görülmektedir.

Bu durumda, yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri uyarınca davacı şirketin bahse konu iddiasına yönelik itirazen şikayet başvurusunun süre ve şekil yönlerinden reddedilmesinde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Buna karşın; davacı şirketin, diğer isteklinin sigorta prim borcunun bulunduğuna yönelik iddiasının Kamu İhale Kurulunca irdelenmesi neticesinde verilebilecek kararların sonuçlan düşünüldüğünde davacı şirketin menfaatinin etkileneceği açık olduğundan, Kamu İhale Kurulunun aksi yöndeki gerekçe ile davacı şirketin ehliyetli olmadığı yolundaki kararında hukuka uygunluk bulunmamakla birlikte; iddiaya ilişkin itirazen şikayet başvurusunun yukarıda belirtildiği üzere süre ve şekil yönlerinden hukuka uygun olarak reddedilmesi karşısında, ehliyetli olduğu sonucuna varılmakla beraber davacı şirketin söz konusu iddiasının bu kapsamda irdelenmesine imkan bulunmamaktadır.

Öte yandan; davacı şirketin menfaatini etkileyeceği de anlaşılan söz konusu iddianın; davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına sebep olan ve itirazen şikayet başvurusuna da konu edilip Kamu İhale Kurulunun incelemesine tabi tutulan sigorta prim borcuna yönelik olması karşısında, eşit muamele ilkesi gereğince diğer istekli yönünden de Kamu İhale Kurulunca re’sen inceleme yapılmasını zorunlu kıldığı sonucuna varıldığından, bu yönde bir inceleme yapılmadan verilen davaya konu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır…