Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İSTEKLİLER TARAFINDAN SAĞLANMASI ZORUNLU CARİ ORAN HK.

KARAR: İSTEKLİLER TARAFINDAN SAĞLANMASI ZORUNLU OLAN CARİ ORANIN EN AZ 0,75 OLMASI, ÖZ KAYNAK ORANININ EN AZ 0,15 OLMASI VE KISA VADELİ BANKA BORÇLARININ ÖZ KAYNAKLARA ORANININ 0,50’DEN KÜÇÜK OLMASI GEREKİR

KARAR TARİHİ: 23.03.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-407

“İhale işlem dosyası kapsamında yer alan belgelerden, idare tarafından anılan istekliye ait 2020 yılı verilerinin EKAP üzerinden sorgulandığı görülmüş olup söz konusu verilerin, inceleme kapsamında EKAP üzerinden yapılan sorgulama neticesinde elde edilen veriler ile uyumlu olduğu anlaşılmıştır. Bahse konu 2020 yılı bilanço verileri esas alınarak yapılan inceleme neticesinde, anılan istekliye yönelik olarak cari oranın “2,0274”, öz kaynak oranının “0,2794” ve kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının “0,3714” olduğu tespit edilmiştir.

 

Yönetmelik hükmü ve İdari Şartname düzenlemelerinden, istekliler tarafından sağlanması zorunlu olan cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması ve kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması gerektiği; bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanların, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabileceği, ihale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde ise, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilecekleri, bu durumda belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden değerlendirme yapılacağı anlaşılmaktadır.

 

Yukarıda ayrıntıları verilen inceleme ve tespitler çerçevesinde, ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif olarak belirlenen istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda 2020 yılına ait verilerin esas alınacağının beyan edildiği, EKAP üzerinden yapılan sorgulama neticesinde elde edilen oranlar ile anılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen oranların uyumlu olduğu ve söz konusu oranlar ile İdari Şartname’de istenilen kriterlerin karşılandığı anlaşılmış olup başvuru sahibinin bu husustaki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”