Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

SAHTE BELGE DÜZENLEMEK VEYA KULLANMAK HK.

KARAR: SAHTE BELGE DÜZENLEMEK VEYA KULLANMAK YASAK FİİL VE DAVRANIŞLARDANDIR

KARAR NO : 2022/UM.I-1691

KARAR TARİHİ : 28.12.2022

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 10, 17 ve 58

Bornova Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 2022/1139298 İhale Kayıt Numaralı “Belediyemize Ait Muhtelif Hizmet Binalarında Kamera Kurulması ve Mevcut Arızalı Kameraların Değiştirilmesi İşi”nin e-teklif alınarak pazarlık usulü ile ihaleye çıkarıldığı, söz konusu ihaleye 3 isteklinin teklif sunduğu, başvuru sahibi isteklinin teklifinin sunduğu yerli malı belgesinin sahte olduğundan dolayı ihale dışı bırakıldığı, söz konusu istekli hakkında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı alınması için işlemlere başlanılması hususunda ve yerli malı belgelerinin belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunulmadığından dolayı geçici teminatın gelir kaydedilmesi hususunda gerekli işlemlerin yapılması için karar alındığı, P… Elekt. San. ve Tic. A.Ş.nin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendiği, söz konusu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin ise belirlenmediği tespit edilmiştir.

 

İdare tarafından E… P…. Bilişim Güvenlik Sistemleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. hakkında;

 

– 3 adet yerli malı belgesinin talep üzerine belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunulmadığından dolayı Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Elektronik ihale” başlıklı 58/A maddesinde “… a) … Beyan edilen bilgi/belgeler ve teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin tevsik edici belgeleri sunmayan istekliler ile numune ve/veya demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir, …” hükmüne istinaden geçici teminatının gelir kaydedilmesi ve

 

– Sunulan 2022108389597 belge numaralı yerli malı belgesinin sahte olmasından dolayı söz konusu isteklinin 4734 sayılı Kanun’un “Yasak fiil veya davranışlar” başlıklı 17’nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek” yasak fiil ve davranışında bulunduğu değerlendirilerek söz konusu Kanun’un dördüncü kısmında bulunan “İhalelere katılmaktan yasaklama” başlıklı 58’nci maddesi hükümleri gereğince ihalelere katılmaktan yasaklama işleminin tesis edilmesi,

 

İşlemlerinin gerçekleştirilmesi adına iç yazışma yapıldığı görülmüştür.

 

Başvuru sahibi istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunun ilgili kısmında “4x2x23 AWG UTP DIŞ ORTAM CAT6 (MONTAJ DAHİL)” iş kalemi ile “1 METRE CAT 6 PATCH CORD KABLO (MONTAJ DAHİL)” iş kalemine ilişkin olarak “2022108389597” belge numaralı yerli malı belgesinin beyan edildiği, idarenin bilgi/belge sunulması talebi üzerine anılan istekli tarafından İstanbul Sanayi Odası tarafından düzenlendiğine ilişkin bilgiler bulunan “2022108389597” belge numaralı yerli malı belgesinin sunulduğu, idare tarafından İstanbul Sanayi Odası ile yapılan yazışma sonucunda söz konusu belgenin anılan Oda tarafından düzenlenmediğinin anlaşıldığı, bu itibarla başvuru sahibi istekli tarafından başvuruya konu ihalede gerçek olmayan bir yerli malı belgesinin beyan edilme ve sunulma fiilinde bulunulduğu, söz konusu fiilin ise idare tarafından 4734 sayılı Kanun’un “Yasak fiil veya davranışlar” başlıklı 17’nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek” kapsamında değerlendirildiği, mevcut şartlar altında idare tarafından söz konusu fiilin 4734 sayılı Kanun’un 17’nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında değerlendirilmesinde mevzuata aykırılığın bulunmadığı, diğer taraftan başvuru sahibi istekli tarafından söz konusu hususun idarece bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilerek tamamlatılması gerektiği iddia edilmekle birlikte, mevcut durumda sunulan belgenin içeriğinde yer alan ve teklifin esasını değiştirmeyen bir bilgi eksikliğinden ziyade, gerçek olmayan bir belgenin bulunduğu, dolayısıyla bu durumun bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilerek tamamlatılmasına imkan bulunmadığı ve belge sunulma yükümlülüğünün yerine getirilmediği anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin anılan iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Ayrıca 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 58’inci maddesi kapsamında tesis edilen bir işlem olarak yasaklama kararının niteliği ve bu işlemin denetiminin Kanun’un 53’üncü maddesinde Kurum’un görev alanında sayılmadığı dikkate alındığında, başvuru sahibinin idarece cezai işlem uygulanmasının mevzuata aykırı olduğu iddiası açısından Kurumun görev ve yetkisinin bulunmadığı, anılan karara karşı İdare Mahkemelerinde dava açılması gerektiği anlaşıldığından başvuru sahibinin yasaklama işlemine yönelik iddiasının görev yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.”