Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ŞARTNAMELERDEKİ BELİRSİZ VE ÇELİŞKİLİ İFADELER HK.

KARAR: ŞARTNAMELERDE YER ALAN BELİRSİZ VE ÇELİŞKİLİ İFADELER İSTEKLİLERİN GERÇEK ANLAMDA REKABET ETMESİNİ VE GERÇEKÇİ FİYATLAR SUNMASINI ENGELLER.

KARAR NO : 2015/388

KARAR TARİHİ : 12.03.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 5,12

(Ankara 9. İdare Mahkemesi)

…Olayda, ihale konusu işin spesifik bir temsil, ağırlama ve organizasyon amacıyla olmadığı, belediyenin genel bir temsil ağırlama ve organizasyon hizmeti aldığı, bundan dolayı işin doğası gereği yapılacak organizasyonların ayrıntılı adresinin verilmesinin bu aşamada mümkün olmadığı, bu tipte yapılacak tüm organizasyonların yerlerinin önceden tam olarak öngörülemeyebileceğinden isteklilerin bu durumu göz önüne alarak tekliflerini oluşturmaları gerektiği, öte yandan ihale dokümanında yer alan düzenlemelerden söz konusu işin Bursa il sınırları içerisinde gerçekleştirileceğinin anlaşıldığı, dolayısıyla davacının itirazen şikâyet dilekçesinde yer alan 2 ve 4 nolu iddialar yönünden dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmış ise de davacı şirketin 1 ve 3 nolu iddiaları yönünden; ihale dokümanının idarelerce isteklilerin tekliflerini oluştururken tereddüte düşmesine mahal vermeyecek şekilde hazırlanmasının gerektiği, İdari Şartnamede ihale dokümanları arasında herhangi bir öncelik sıralamasının bulunmadığı, tip sözleşmede yer alan öncelik sıralamasının amacının sözleşmenin yürütülmesi aşamasında sözleşme hükümleri ile ihale dokümanı arasında aynı konuda yapılan düzenlemelerde çelişki veya farklılık olması durumunda nasıl bir yöntem takip edilmesi gerektiği hususuna açıklık getirmek olduğu, olayda ise alt yüklenici çalıştırılıp çalıştırılamayacağı gibi işin maliyetini doğrudan etkileyen bir konuda İdari Şartname ile Teknik Şartname’nin farklı hükümler içermesinin isteklilerin tereddüte yol açmasının mümkün olduğu; öte yandan, idarece isteklilerden aynı iş kalemi altında iki farklı ve kapsamlı yemek menüsü için fiyat teklifi istendiği, idarenin şikâyet başvurusunun reddi işleminde “Yemek 1” iş kaleminin seçimli bir iş kalemi olduğunu belirttiği ve şartnamede yer alan “Yemek 2” ve “Yemek 3” iş kalemleri de birlikte ele alındığında “Yemek 1” iş kaleminde yer alan iki menüden hangisinden ne kadar alınacağının, örneğin idarece 100 tabak “Yemek 1” menüsünün hazır edilmesi istendiğinde isteklinin 100 tabak deniz ürünü yanında 100 tabak et ürünü mü yoksa her iki tabaktan farklı sayıda ancak toplam 100 yemek tabağı mı sunacağı hususunda belirsizlik bulunduğu, kaldı ki isteklilerin deniz ürünleri tabağı ile et ürünleri tabağı arasında maliyet farkı öngörmelerinin muhtemel olduğu, bu sebeple yapılan düzenlemenin isteklilerin rekabetçi ve gerçekçi bir teklif fiyatı oluşturmalarını engelleyici bir nitelikte olduğu sonucuna ulaşıldığından, davacı tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin işlemde 1 ve 3 nolu iddialar yönünden hukuka uyarlık bulunmamıştır.