Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ŞEKİL EKSİKLİKLERİNİN GİDERİLMEMESİ HK.

KARAR: ŞEKİL EKSİKLİKLERİNE İLİŞKİN YAPILAN TEBLİGATIN TEBLİĞ TARİHİNİ TAKİP EDEN 10 GÜNLÜK BAŞVURU SÜRESİ BİTİMİNE KADAR ŞEKİL EKSİKLİKLERİ GİDERİLMEZSE BAŞVURU ŞEKİL YÖNÜNDEN REDDEDİLİR

KARAR TARİHİ: 23.02.2022

KARAR NO: 2022/UH.IV-267

“Söz konusu şekil eksikliklerinin başvuru sahibi tarafından giderilebilmesi için 01.02.2022 tarihli ve E.2022/1889 sayılı yazı ile başvuru sahibi vekiline tebligat çıkarıldığı ve anılan tebligatın 07.02.2022 tarihinde tebliğ edildiği, yapılan tebligatta şekil eksikliklerinin tebligatın tebellüğ edildiği tarihten itibaren yasal başvuru süresi olan on günlük süre içerisinde giderilmesi durumunda dilekçedeki iddiaların esasının incelenmesine geçileceğinin belirtildiği, ayrıca anılan şekil eksikliklerinin tebligatla verilen sürenin sonuna kadar Kurum’un internet sitesi üzerinden yayımlandığı anlaşılmıştır.

Ancak şekil eksikliklerine ilişkin yapılan tebligatın başvuru sahibi vekiline tebliğ edildiği 07.02.2022 tarihini takip eden 10 günlük başvuru süresinin son günü olan 17.02.2022 Perşembe günü mesai bitimine kadar söz konusu şekil eksikliklerinin giderilmediği anlaşılmıştır.

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddi gerekmektedir.”