Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

SİGORTA GİDERİNİ TEVSİK EDİLMESİ HK.

KARAR: SİGORTA GİDERİNİ TEVSİK İÇİN TEKLİFİ İMZALAYAN KİŞİNİN YETKİLİ OLDUĞUNU GÖSTERİR BELGENİN SUNULMASI GEREKMEZ

KARAR NO : 2022/UH.I-1692

KARAR TARİHİ : 28.12.2022

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 58 ve 59

“İdare tarafından teklifi sınır değerin altında kaldığı tespit edilen isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif açıklama talebi yazısında yer alan ifadelerden ise; araçların edinim (amortisman/kiralama), bakım onarım, sigorta ve yakıt giderlerinin, personel giderlerinin ve vergi ile harç giderlerinin önemli teklif bileşeni olarak belirlendiği anlaşılmaktadır.

 

a) Başvuru sahibi istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında, ihale konusu işte kullanılacak 3 adet aracın sigorta giderini tevsik etmek amacıyla sigorta fiyat teklifi sunulduğu, söz konusu fiyat teklifinin “A… A.Ş. Akdeniz Bölge Müdürlüğü” ibaresinin yer aldığı kaşe ile kaşelenerek imzalandığı, öte yandan idare tarafından bahse konu isteklinin teklifinin, sigorta fiyat teklifinin ekinde, teklifi imzalayan kişinin yetkili olduğuna dair belge sunulmadığı gerekçesiyle reddedildiği tespit edilmiş olup, kamu ihale mevzuatı; istekliler tarafından sigorta giderlerine ilişkin olarak sigorta acentelerinden, genel müdürlüklerinden veya bölge müdürlüklerinden alınan poliçe, fiyat teklifi veya sözleşmeleri; istekliler tarafından diğer giderlere ilişkin olarak üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinden ayrı tutmuş ve herhangi bir sigorta giderinin aşırı düşük teklif sorgulamasında idarece önemli bir bileşen olarak kabul edilmesi durumunda istekliler tarafından sigorta poliçesi, sigorta fiyat teklifi veya sigorta sözleşmelerin nasıl sunulacağı hususuna Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.3.4’üncü maddesinde açıklama getirmiştir.

 

Bu bağlamda kamu ihale mevzuatında; istekliler tarafından sigorta giderini tevsik etmek amacıyla sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlüklerinden alınarak sunulan imzalı poliçe veya fiyat tekliflerinin ekinde, teklifi imzalayan kişinin yetkili olduğunu gösterir belgenin de sunulması gerektiği yönünde herhangi bir hüküm veya açıklama bulunmadığı, dolayısıyla başvuru sahibi isteklinin teklifinin “aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sigorta giderlerini tevsik etmek amacıyla sunmuş oldukları sigorta fiyat teklifinin ekinde, fiyat teklifini imzalayan kişinin yetkili olduğu hususunu gösterir herhangi bir belgenin sunulmadığı” gerekçesiyle ihale komisyonu tarafından reddedilmesinin mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

Öte yandan; idarenin araştırma yapma yetki ve sorumluluğu kapsamında; söz konusu sigorta fiyat teklifinin doğruluğunu teyit etmek amacıyla A… A.Ş.nin internet sayfası üzerinden incelemede bulunduğu ve akabinde A… A.Ş. ile idare arasında yazışma gerçekleştirildiği, A… A.Ş. tarafından idareye gönderilen yazıda, bahse konu istekli tarafından sunulan sigorta fiyat teklifinin bölge müdürlüklerince verilmediği, kaşenin sahte olduğu, kaşe üzerinde yer alan imzanın bölge müdürlüğü yetkilisine ait olmadığı, kaşede belirtilen adresin ise bölge müdürlüğünün 7 yıl önceki adresi olduğu hususlarının belirtildiği anlaşılmış olup, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10 ve 17’nci maddelerinde yer alan hükümler bir arada değerlendirildiğinde; sahte belge veya sahte teminat düzenleyen, kullanan veya bunlara teşebbüs eden isteklilerin ihale dışı bırakılması ve bahse konu kişiler hakkında, Kanun’da belirtilen yasaklama hükümlerinin uygulanması gerektiği tespit edildiğinden; idarenin araştırma yapma yetki ve sorumluluğu çerçevesinde ulaştığı sonuçlar neticesinde, anılan istekliyi, sunmuş olduğu sigorta fiyat teklifinin sahte olduğu gerekçesiyle ihale dışı bırakması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı tespit edilmiştir.”