Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

SİGORTA POLİÇELERİ ASLININ İDAREYE VERİLMESİ HK.

KARAR: “SİGORTA POLİÇELERİ ASLININ SÖZLEŞME İMZALANMADAN ÖNCE İDAREYE TESLİM EDİLECEĞİ” YÖNÜNDEKİ DÜZENLEME HALENİN İPTALİNİ GEREKTİRMEZ

KARAR TARİHİ:28.12.2022

KARAR NO:2022/MK-355

“… 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10. maddesinde, İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak bir takım bilgi ve belgelerin istenileceği hüküm altına alınmış olup, bahse konu bilgi ve belgeler incelendiğinde, ihale öncesinde isteklilerin ihaleye katılımda yeterliliğe haiz olup olmadıkları yönünde aranılan şartlar yönünden düzenlemeler içerdiği, istekliler tarafından ihale öncesinde söz konusu şartların sağlanmasının zorunluluk olduğu ve şartların sağlamaması halinde ihaleye katılımın söz konusu olamayacağı, davaya konu uyuşmazlıkta teknik şartnamenin 51. maddesinde yer alan düzenleme ile sözleşme imzalanmadan önce ihaleyi yapan idareye sunulması istenilen sigorta poliçelerinin ise bu kapsamdaki bilgi ve belgelerden olmadığı, bir başka deyişle Kanun’un 10. maddesindeki düzenleme, isteklilerin ihaleye katılımdaki yeterlilik şartlarını sağlayıp sağlamadıklarına ilişkin bir düzenleme iken, davaya konu şartnamedeki düzenleme ise ihalenin uhdesinde kaldığı (yüklenici) şirkete yönelik ve ihaleye katılım için yeterlilik şartlarından olmayan bir yükümlülük olduğu, bu kapsamda isteklilerden istenebilecek ve Kanun’da yer alan şartlara ek bir şart olarak değerlendirilemeyeceği, bu cümleden olarak, yukarıda da yer verilen 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5 inci maddesinde düzenlenen, idarelerin, yapılacak olan ihalelerde sağlamakla sorumlu oldukları saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenilirlik, gizlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerini zarara uğratacak herhangi bir unsur da içermediği değerlendirildiğinden, davaya konu teknik şartnamenin 51. maddesinde yer alan, rekabeti engelleyici nitelikte bulunmayan ve tüm katılımcılar için sözleşme imzalanmadan önce getirilen “sigorta poliçeleri aslının sözleşme imzalanmadan önce idareye teslim edileceği” yönündeki düzenlemenin, yukarıda yer verilen değerlendirmeler ışığında ihalenin iptalini gerektirmediği sonucuna varılmakla, davaya konu 19.10.2022 tarih ve 2022/UH.1-1293 sayılı Kamu İhale Kurumu kararında hukuka uyarlık görülmemiştir…” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.”