Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

SİGORTA TEMİNATININ KAPSAMI VE LİMİTİ HK.

KARAR: SİGORTA TEMİNATININ KAPSAMI VE LİMİTİNİN BELİRLENMEDİĞİ HALLERDE İŞ VE İŞYERLERİNİN SİGORTALANMASININ ASGARİ LİMİTLER DÂHİLİNDE İSTENDİĞİ KABUL EDİLİR

KARAR TARİHİ:07.07.2022

KARAR NO:2022/UH.II-853

“Bahse konu ihaleye ait Sözleşme Tasarısı’nda yüklenicinin yer tesliminden sonra yangın sigortası ve üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortasını yaptırmakla yükümlü olduğunun düzenlenmesine karşın bahse konu sigortaların limitlerine ilişkin herhangi bir düzenlemenin yapılmadığı görülmektedir.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 76’ncı maddesinin dördüncü fıkrasında sigorta türleri belirtilmesine rağmen sigorta teminatının kapsamı ve limitinin belirlenmediği hallerde iş ve/işyerlerinin sigortalanmasının asgari limitler dâhilinde istendiğinin kabul edileceği açıklanmış olup idarelerce sigorta limitlerine ilişkin limit belirleme zorunluluğunun bulunmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”