Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

SİGORTA TEMİNATININ KAPSAMI VE LİMİTİNİN BELİRLENMEMESİ HK.

KARAR: SİGORTA TEMİNATININ KAPSAMI VE LİMİTİNİN BELİRLENMEDİĞİ HALLERDE İŞ VE İŞYERLERİNİN SİGORTALANMASININ ASGARİ LİMİTLER DÂHİLİNDE İSTENDİĞİ KABUL EDİLİR

KARAR NO : 2022/UH.II-1615

KARAR TARİHİ : 21.12.2022

İLGİLİ KANUN NO : 4734

“İncelenen ihalenin konusunun “01.01.2023-30.09.2024 tarihleri arasında 20 iş kaleminde toplamda 133 adet araç ve iş makinesi kiralama işi” olduğu, ihalenin 05.12.2022 tarihinde gerçekleştirildiği, 08.12.2022 tarihli ihale komisyonu kararından, ihalede doküman indirenlerin sayısının 36 ve ihaleye teklif veren istekli sayısının 11 olduğu görülmüştür.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı … 76’ncı maddesinin dördüncü fıkrasında, sigorta türleri belirtilmesine rağmen sigorta teminatının kapsamı ve limitinin belirlenmediği hallerde iş ve/işyerlerinin sigortalanmasının asgari limitler dâhilinde istendiği, sigorta türü veya türlerinin belirlenmediği hallerde ise, iş veya işyerlerinin sigortalanmasının istenmediğinin kabul edileceğinin düzenlendiği görülmüştür.

Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 19’uncu maddesinde, işyerinde, işin başlamasından kabul belgesinin verilmesine kadar her türlü araç, malzeme, ihzarat, makine ve taşıtlar ile sözleşme konusu hizmet işinin korunmasından yüklenicinin sorumlu olduğunun düzenlendiği anlaşılmıştır.

İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde araçların her türlü bakım, onarım, tadilat, vergi resim, harç, muayene, zorunlu mali mesuliyet, koltuk sigortası, kasko sigortası ve bunun gibi her türlü vergi ve buna benzer yasal giderler ve yükümlülüklerin teklif fiyata dahil olduğu, Teknik Şartname’nin 5’inci maddesinde de araçların kasko sigortalı olacağının ve araçlara ilişkin zorunlu mali mesuliyet, koltuk sigortası, kasko sigortası giderlerinin yükleniciye ait olduğunun düzenlendiği görülmüştür.

Uyuşmazlığa konu ihaleye ait Sözleşme Tasarısı’nda, iş ve işyerlerinin korunmasına ilişkin sorumluluğun, Genel Şartname’nin 19’uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde yükleniciye ait olduğu ve istenilen sigorta türleri, teminat kapsamı ve teminat limitlerine ilişkin bir düzenleme yapılmadığı tespit edilmiştir.

Aktarılan mevzuat hükümleri, ihale dokümanı düzenlemeleri ve yapılan tespitler bir arada değerlendirildiğinde, başvuruya konu ihalede araçlara ait “zorunlu mali mesuliyet, koltuk sigortası, kasko sigortası” giderlerinin teklif fiyata dahil olduğunun belirtildiği ancak sigorta teminatının kapsam ve limitinin idarece belirlenmediği, öte yandan Tebliğ’in yukarıda aktarılan 76’ncı maddesinde yer alan açıklama uyarıncaya, bahse konu sigorta giderlerinin idare tarafından asgari limitler dâhilinde istendiğinin kabul edilmesi ve tekliflerin buna göre verilmesi gerektiği anlaşıldığından, Sözleşme Tasarısı’nın bahse konu 21’inci maddesinde sigorta türleri ile teminat kapsamı ve limitlerinin düzenlenmemesinin kamu ihale mevzuatına aykırılık içermediği ve başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”