Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

SİGORTA TEMİNATININ KAPSAMI VE LİMİTİ HK.

KARAR: SİGORTA TÜRÜ BELİRTİLMESİNE RAĞMEN SİGORTA TEMİNATININ KAPSAMI VE LİMİTİNİN BELİRLENMEDİĞİ HALLERDE SÖZ KONUSU SİGORTANIN ASGARİ LİMİTLER DÂHİLİNDE İSTENİLDİĞİ KABUL EDİLMELİDİR

KARAR TARİHİ: 09.03.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-340

“Sözleşme Tasarısı’nın “İş ve işyerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 21’inci maddesinde “21.1. İş ve işyerlerinin korunmasına ilişkin sorumluluk Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dâhilinde yükleniciye aittir.

21.2. Sigorta türleri ile teminat kapsamı ve limitleri:

21.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

İhale dokümanında isteklilere gıda zehirlenmelerine karşı sigorta yaptırma yükümlülüğü yüklenmesine ve teklif fiyatına dâhil giderler arasında sigorta giderlerinin de gösterilmesine karşın, isteklilerden yapılması beklenen sigortanın limitine ilişkin herhangi bir düzenlemenin yapılmadığı, dolayısıyla … mevzuat gereği sigorta türü belirtilmesine rağmen sigorta teminatının kapsamı ve limitinin belirlenmediği hallerde söz konusu sigortanın asgari limitler dâhilinde istenildiğinin kabul edilmesi gerektiği anlaşılmış olup, başvuru sahibinin altıncı iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”