Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

SİGORTA TÜRÜ VE LİMİTLERİNİN BELİRTİLMEMESİ HK.

KARAR: İDARE TARAFINDAN SİGORTA TÜRÜ VE LİMİTLERİNİN BELİRTİLMEDİĞİ HALLERDE İŞ VEYA İŞ YERLERİNİN SİGORTALANMASININ İSTENMEMİŞ OLDUĞU KABUL EDİLİR

KARAR TARİHİ:19.10.2022

KARAR NO:2022/UH.I-1307

“… mevzuat maddelerinden; hizmet alımı ihalelerinde, işin başlamasından kabul belgesinin verilmesine kadar, iş yerinde her türlü araç, malzeme, ihzarat, makine ve taşıtlar ile sözleşme konusu hizmet işinin/iş yerinin korunmasından yüklenicinin sorumlu olduğu, ilgili mevzuatı gereğince yaptırılması gereken sigortalara ait giderlerin ise İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde teklif fiyata dâhil giderler arasında sayılması gerektiği, bu bağlamda iş ve/veya iş yerinin yüklenici tarafından korunması ve mevzuat uyarınca zorunlu olan sigortaların da yüklenici tarafından yaptırılmasının zorunlu olduğu, idare tarafından bunların yanı sıra ayrıca iş ve/veya iş yerinin sigortalanmasının istenilmesi durumunda ise, bu hususun Sözleşme Tasarısı’nın 21.1’inci maddesinde belirtilmesi ve uygulanacak sigorta türü ile limitlerinin de aynı Tasarı’nın 21.2’nci maddesinde ifade edilmesi gerektiği; sigorta türlerinin belirtilmediği hallerde, iş ve/veya iş yerlerinin sigortalanmasının istenmediği kabulünün yapılacağı anlaşılmaktadır.”