Hakkakul Logo Beyaz

Şikayet başvuru dilekçesinde yer verilmeyen iddialar, itirazen şikayet başvurusuna konu edilemez.

Karar No : 2014/1537

Karar Tarihi : 19.11.2014

İlgili Kanun No : 4734

İlgili Madde No : 54, 56

(Ankara 4. İdare Mahkemesi)

Uyuşmazlık konusu olayda, davacı şirket tarafından 08/08/2014 tarihinde ihale sahibi idareye yapılan şikayet başvurusunda; ‘…Z.M.-Ö.E. İnş. ve Ticaret A.Ş. İş Ortaklığı’nın İdari Şartname’nin 31. maddesine göre ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgelerden bilanço ve eşdeğer belgeler ile iş hacmine ilişkin teklif dosyasında sunduğu belgeler yetersiz olup istenilen kriterleri sağlayamamaktadır…’ iddialarına yer verildiği, 27/08/2014 tarihli itirazen şikayet başvurusunda ise; ‘Z.M tarafından iş hacmini gösteren belgeler kapsamında sunmuş olduğu faturaların sunumunda yılların birbirini takip etmediği, ayrıca sunulan bilanço ve eşdeğer belgelerin gerçeği yansıtmadığı, Z.M’nin Ankara Ticaret Odası tarafından düzenlenen kayıt belgesinde yer alan bilgilere göre sermayesinin İdari Şartname’de istenilen tutan karşılamadığı, teklif tarihinden sonra sermaye artırımına gidildiği’ iddialarına yer verildiği görülmekte olup bu haliyle söz konusu iddialarının ve dilekçelerin içeriğin aynı olduğu sonucuna varılmıştır.

Bu durumda, davalı idarece davacı şirketin itirazen şikâyet başvurusunun esasına girilerek incelenmesi gerekirken şekil yönünden reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır…