Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ŞİKAYET BAŞVURUSU SÜRESİNİN BAŞLAMA TARİHİ HK.

KARAR: HUKUKA AYKIRI İŞLEM VEYA EYLEMLERİN FARKINA VARILDIĞI VEYA FARKINA VARILMIŞ OLMASI GEREKTİĞİ TARİHTEN İTİBAREN ŞİKAYET BAŞVURUSU SÜRESİ BAŞLAR.

KARAR NO : 2015/99

KARAR TARİHİ : 20.02.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 55

(Ankara 12. İdare Mahkemesi)

…Mahkememizce yapılan inceleme neticesinde; davacının 20.10.2014 tarihli dilekçe ile dava dışı K. Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğüne yaptığı başvurunun 06.05.2014 tarihinde yapılan 2014/39055 ihale kayıt numaralı ve 11.06.2014 tarihinde yapılan 2014/51090 ihale kayıt numaralı ihalenin iptaline ilişkin işlemlerin Bursa 2.İdare Mahkemesi’nce iptal edildiği, bu mahkeme kararlarının uygulanması ve 19.08.2014 tarihinde 2014/82716 ihale kayıt numarası ile yapılan yeni ihalenin bu karar hakkında yapılacak yeni bir değerlendirmeye kadar kesinleştirilmemesi istemine yönelik bir başvuru olduğu, idareye yapılan şikayet başvuru dilekçesi mahiyetinde olmadığı, 18.11.2014 tarihli dilekçenin şikayet dilekçesi niteliğinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Diğer taraftan; dava konusu kurul kararının 20.10.2014 tarihinde idare kayıtlarına alınan tarihli dilekçenin idareye şikâyet dilekçesi niteliğinde olmadığı, 18.11.2014 tarihinde idare kayıtlarına alınan dilekçenin şikâyet dilekçesi olduğu kabul edilse bile başvuru sahibinin şikâyete konu hususu 13.10.2014 tarihinde öğrendiğinin kabulü ile 13.10.2014 tarihini izleyen günden itibaren 10 gün içinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulması gerekirken şikâyet süresi geçtikten sonra şikâyet başvurusunda bulunulduğu yönünde karar verilmiş ise de;

Mahkememizce yapılan inceleme neticesinde; her ne kadar davalı idare tarafından davacının şikâyete konu hususu 13.10 2014 tarihinde öğrenildiği kabul edilmiş ise de; 13.10.2014 tarihinin; Bursa 2.İdare Mahkemesi’nce Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğünün tarihinde yapılan 2014/39055 ihale kayıt numaralı ve 11.06.2014 tarihinde yapılan 2014/51090 ihale kayıt numaralı ihalelerin iptaline ilişkin işlemlerinin iptal edildiğinin “adı geçen idarece öğrenildiği tarih olduğu”, davacının “13.10.2014” tarihini bildirmesinde ki maksadının, bu tarihten itibaren Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğünün mahkeme kararından haberdar olduğundan bu kararlar dikkate alınarak bir işlem yapılması ve 19.08.2014 tarihinde 2014/82716 ihale kayıt numarası ile yapılan yeni ihale ilgili herhangi işlem yapılmaması gerektiğini bildirmeye yönelik olduğu, bu tarihin ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarih olarak kabulünün mümkün olmadığı davacının ihale işlemlerinin kesinleştirme işlemlerinin yapıldığını ve sözleşmeye imzalama aşamasına gelindiğini fark etmesi üzerine 18.11,2014 tarihinde kayda giren dilekçe yaptığı başvurunun süresinde yapılmış bir başvuru olduğu sonucuna varılmıştır.

Bu durumda;, davacının ihale işlemlerinin kesinleştirme işlemlerinin yapıldığını ve sözleşmeye imzalama aşasına gelindiğini fark etmesi üzerine yaptığı 18.11.2014 günlü şikayet başvurusunun süresinde yapılmış bir başvuru olarak kabul edilerek işin esası hakkında bir karar verilmesi gerekirken şikayet başvurusunun süresinde yapılmadığından bahisle itirazen şikayet başvurusunun 4734 sayılı Kanunun 54.maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi uyarınca süre yönünden reddedilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, …