Hakkakul Logo Beyaz

ŞİKAYET BAŞVURUSU ÜZERİNE İDARİ ŞARTNAMENİN BİR DÜZENLEMESİNİN İHALEYE KATILIMI SINIRLANDIRDIĞI DEĞERLENDİRİLEREK İDARECE YAYIMLANAN ZEYİLNAME İLE İHALE DOKÜMANINDAN KALDIRILMASINA KARAR VERİLMESİNE RAĞMEN BENZER NİTELİKLİ DÜZENLEMELERİ BARINDIRAN BAŞKA BİR MADDESİ HAKKINDA İDARECE KARAR ALINMAYARAK İHALE DOKÜMANI KAPSAMINDA YER ALMAYA DEVAM ETMESİ MEVZUATA AYKIRIDIR

KARAR TARİHİ:15.06.2022

KARAR NO: 2022/UM.II-718

“02.06.2022 tarih ve 2022/25799 no ile Kurum kayıtlarına alınan cevap yazısında yer alan bilgiler dikkate alındığında, ihale ilanı’nın 4.1.1.3’üncü maddesi ile İdari Şartname’nin 7.1.I’ncı maddesi düzenlemelerinin ihaleye katılımı sınırlandırdığı iddiasıyla 11.04.2022 tarihinde idareye gerçekleştirilen şikayet başvurusu neticesinde idarenin şikayet başvurusunu yerinde gördüğü ve düzeltici işlem kararı aldığı, alınan bu karar üzerine yayımlanan zeyilname ile İdari Şartname’nin 7.1.I’ncı maddesi düzenlemelerinin ihale dokümanından kaldırıldığı, benzer nitelikte düzenlemeler içeren ihale ilanı’nın 4.1.1.3’üncü maddesinin ihale ilanından kaldırılmasının ise sehven gerçekleştirilmediği,

 

İhale ilanı’nın 4.1.1.3’üncü maddesi ile İdari Şartname’nin 7.1.I’ncı maddesi düzenlemelerinin ihaleye katılımı sınırlandırdığına yönelik iddiaların idarece kabulü üzerine zeyilname gerçekleştirilmesine rağmen iddia konusu düzenlemeler ile benzer nitelik taşıyan İdari Şartname’nin 7.5.3.2’nci maddesinde yer alan şikayet başvurusuna konu edilmediği gerekçesiyle ihale dokümanından kaldırılmasına yönelik karar alınmadığı anlaşılmıştır.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 24’üncü maddesi hükümleri uyarınca, şikayet başvurusu üzerine ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi üzerine İdari Şartname’nin 7.1.I’ncı maddesi düzenlemelerinin ihale dokümanından kaldırıldığı, ancak İdari Şartname’nin 7.5.3.2’nci maddesinde yer alan benzer nitelikli düzenlemelerin kaldırılmasına yönelik olarak zeyilname yayınlanmadığı tespit edilmiştir.

 

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ve tespitler dikkate alındığında, şikayet başvurusu üzerine İdari Şartname’nin 7.1.I’ncı maddesi düzenlemelerinin ihaleye katılımı sınırlandırdığı değerlendirilerek idarece yayımlanan zeyilname ile anılan düzenlemenin ihale dokümanından kaldırılmasına karar verilmesine rağmen iddia konusu düzenleme ile benzer nitelikli düzenlemeleri barındıran İdari Şartname’nin 7.5.3.2’nci maddesi hakkında idarece karar alınmayarak ihale dokümanı kapsamında yer almaya devam etmesinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel İlkeler” başlıklı 5’inci maddesine aykırı olarak ihaleye katılımı sınırlandırdığı anlaşılmaktadır.”