Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ŞİKAYET BAŞVURUSU YASAL SÜRELERİ HK.

KARAR: ŞİKAYET BAŞVURUSU İÇİN TAYİN EDİLEN YASAL SÜRELER HUKUKA AYKIRILIĞININ FARKINA VARILDIĞI VEYA FARKINA VARILMIŞ OLMASI GEREKEN TARİHİ İZLEYEN GÜNDEN İTİBAREN BAŞLAR.

KARAR NO : 2015/837

KARAR TARİHİ : 25.06.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 30, 36, 55

(Ankara 14. İdare Mahkemesi)

…Dava dosyasının incelenmesinden; Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nca 03.12.2014 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ve davacı şirket üzerine bırakılan “40 adet silahlı, 160 adet silahsız özel güvenlik hizmeti alımı” ihalesine ilişkin olarak ihaleye katılan ve teklifi değerlendirme dışı bırakılan MSM Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından 30.12.2014 tarihinde yapılan şikayet başvurusunun, idarenin 08.01.2015 tarihli işlemi ile reddi üzerine, 19.01.2015 tarihinde Kurum kayıtlarına giren dilekçe ile; “Teklif zarflarının üzerinde idarenin adının ve adresinin yanlış yazılması nedeniyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının Kamu İhale Genel Tebliği‘nin 16.2.1.1’inci maddesine aykırı olduğu, teklif zarflarının içinde şirkete ait imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi vb. belgelerin yer aldığı ancak ihale komisyonunun teklif zarflarını açmaması nedeniyle dilekçe ekinde sundukları belgelerin fotokopi olduğu gerekçesiyle idareye yaptıkları şikâyet başvurusunun mevzuata aykırı şekilde reddedildiği, ayrıca idarenin 08.01.2015 tarihinde ihale üzerinde bırakılan istekli ile mevzuata aykırı şekilde sözleşme imzaladığı” iddialarıyla itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, Kurul tarafından yapılan inceleme neticesinde alınan davaya konu 11.02.2015 tarih ve 2015/UH.I-519 sayılı karar ile de; “Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.2.1.1’inci maddesi uyarınca, teklif zarfı üzerinde ihaleye ilişkin İhale Kayıt Numarası (İKN) bilgisinin bulunması durumunda, bu numara üzerinden anlaşılabilecek bilgilere teklif zarfı üzerinde yer verilmediği veya bunların hatalı olduğu gerekçe gösterilerek, teklif zarflarının değerlendirmeye alınmaması yönünde işlem tesis edilmemesi gerektiği, başvuru sahibi tarafından sunulan teklif zarfı incelendiğinde, zarfın üzerinde inceleme konusu ihaleye ilişkin İKN bilgisine yer verildiği görülmüş olup, bu numara üzerinden anlaşılabilecek olan idareye ilişkin bilgilerin yanlış yazıldığı gerekçesiyle isteklinin zarfının değerlendirmeye alınmamasının mevzuata aykırı olduğu, ayrıca yine Tebliğ açıklamalarına aykırı şekilde teklif zarfının istekliye iade edilmeyerek idarede muhafaza altına alındığı, bu çerçevede, idarece mevzuata aykırı şekilde tesis edilen söz konusu işlemlerin isteklinin idareye usulüne aykırı şekilde şikâyet başvurusunda bulunmasına ve şikâyet hakkının kullanılmasının kısıtlanmasına sebep olduğu ve bu aykırılıkların düzeltici işlem tesisi ile giderilmesinin mümkün olmadığı ve ihalenin iptaline karar verilmesi gerektiği” gerekçesiyle ihalenin iptaline karar verildiği anlaşılmaktadır.

Olayda; MSM Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından iddia edilen hususun ihalenin ilk oturumuna ilişkin olduğu, teklif zarflarının açılmasına ilişkin işlemlerin 4734 sayılı Kanun’un 30. ve 36. maddelerinde hüküm altına alındığı üzere ilk oturumda hazır bulunanlar önünde gerçekleştirildiği, bu durumun ihale komisyonu kararı ile uygun olmadığı için değerlendirmeye alınmayan teklif zarflarına ilişkin ihale komisyonu tutanağından açıkça anlaşıldığı, katılıma açık olarak hazır bulunanlar önünde gerçekleştirilen ilk oturuma ilişkin iddiada farkına varılmış olunması gereken tarihin ihale tarihi olan 03.12.2014 tarihi olduğu, şikâyetçi adı geçen şirketin 4734 sayılı Kanun’un yukarıda belirtilen hükümleri gereğince şikâyete yol açan durumun farkına varılmış olması gereken bahse konu tarihi izleyen on gün içinde idareye şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 30.12.2014 tarihinde şikâyet başvurusunda bulunduğu görülmektedir.

Bu durumda; başvuru sahibi şirket tarafından ihaleyi yapan idareye usulüne uygun olarak yapılmış bir şikâyet başvurusu bulunmadığından anılan itirazen şikayet başvurusunun süre yönünden reddine karar verilmesi gerekirken ihalenin iptaline ilişkin olarak verilen davaya konu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.