Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ŞİKAYET BAŞVURUSUNA İLİŞKİN SÜRECİN TAMAMLANMASI HK.

KARAR: ŞİKAYET BAŞVURUSU ÜZERİNE İHALE KOMİSYONU TARAFINDAN DEMONSTRASYON SUNUMU YAPILMASINA KARAR VERİLMESİ ŞİKAYET BAŞVURUSUNA İLİŞKİN SÜRECİN TAMAMLANMADIĞINI GÖSTERİR.

KARAR NO : 2014/1538

KARAR TARİHİ : 18.11.2014

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 55

(Ankara 3. İdare Mahkemesi)

Olayda, davalı idarece, itirazen şikayet başvurusuna ilişkin sürenin şikayet başvurusunda bulunulan 22.04.2014 tarihinden sonraki on günlük sürenin bittiği tarihten itibaren başlayacağından hareketle davacı şirket tarafından, idarenin cevabı beklenilmeksizin en geç 12.05.2014 tarihine kadar itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerekirken 02.06.2014 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu gerekçesiyle başvurunun süre aşımı nedeniyle reddine karar verilmiş ise de, ihaleyi yapan idarenin 24.04.2014 tarihli yazısında; idareye yapılan şikayet başvurusu üzerine ihale komisyonu tarafından demonstrasyon sunumu yapılmasına karar verildiğinin belirtilmiş olması karşısında bu aşamada davacı şirketin şikayet başvurusuna ilişkin sürecin tamamlandığından sözedilmesine imkan bulunmadığından ve davacı şirketin şikayet başvurusunun 20.05.2014 tarih ve 12805 sayılı işlemle kesin olarak reddedildiğinden ve bu işlemde de 4734 sayılı Kanun hükümleri uyarınca davalı idareye itirazen şikayet başvurusunda bulunulabileceği belirtildiğinden, davacı şirket tarafından 20.05.2014 tarihli işlemin tebliğ edildiği 21.05.2014 tarihinden sonra 02.06.2014 (Pazartesi) tarihinde yapılan itirazen şikayet başvurusunun süresi içerisinde yapılan bir başvuru olduğunun kabulüyle işin esasının incelenmesi gerekirken başvurunun süre yönünden reddine ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmamıştır.