Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ŞİKAYET BAŞVURUSUNDA BULUNMA HK.

KARAR: ŞİKAYET BAŞVURUSUNDA BULUNMAK İÇİN KESİNLEŞEN BİR İHALE KARARININ MEVCUDİYETİ ARANMAZ.

KARAR NO : 2015/1060

KARAR TARİHİ : 01.10.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 55

(Ankara 14. İdare Mahkemesi)

Olayda, Kamu İhale Kurulu’nun dava konusu 17.06.2015 tarih ve 2015/UY.IV-1718 sayılı kararının; idareye katılan iki isteklinin iş deneyim belgelerinin yeterlilik kriterlerini karşılamadığı yönündeki 29.05.2014 tarihli şikayet başvurusu bakımından ayrı, aşırı düşük teklif açıklama isteme yazısına yönelik olarak yapılan 10.06.2014 tarihli şikayet başvurusu bakımından ayrı incelenmesi gerekmektedir.

Bu durumda, idareye katılan iki isteklinin iş deneyim belgelerinin yeterlilik kriterlerini karşılamadığı yönündeki 29.05.2014 tarihli şikayet başvurusu bakımından Kamu İhale Kurulu’nun dava konusu 17.06.2015 tarih ve 2015/UY.IV-1718 sayılı kararı incelendiğinde, anılan kararda, yapılan 29.05.2014 tarihli şikayet başvurusu hakkında, ortada henüz kesin yürütülebilir kesinleşen bir ihale karan bulunmadan idareye yapıldığı hususu belirtilmiş ise de; 4734 sayılı Kanunun 4. maddesinde ihalenin, “Bu Kanunda yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri” ifade etmesi ve anılan Kanunun 55. maddesi uyarınca da, şikayet başvurusunun ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren yapılmasının mümkün bulunması karşısında davacının, idareye katılan iki isteklinin iş deneyim belgelerinin yeterlilik kriterlerini karşılamadığı yönündeki iddiasının ihale süreciyle ilgili olduğu ve iddia edilen bu aykırılığın farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren şikayet başvurusuna konu edilebileceği, davacının bu başvuruyu yapabilmesi için ortada verilmiş bir ihale kararının bulunması gerekliliğinin yasal bir dayanağının bulunmadığı anlaşıldığından, Kamu İhale Kurulunca bu iddiayla ilgili olarak işin esası incelenerek bir karar verilmesi gerekirken aksi yönde tesis edilen kararın bu kısmında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.

Dava konusu kararın, aşırı düşük teklif açıklama isteme yazısına yönelik olarak davacı şirketin yaptığı 10.06.2014 tarihli şikayet başvurusu bakımından incelenmesine gelince; açıklama isteme yazısının davacı şirkete 04.06.2014 tarihinde tebliğinden sonra davacı şirketin 10.06.2014 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu, idarenin 17.06.2014 tarihli şikayet başvurusunun reddine ilişkin kararının 23.06.2015 tarihinde davacı şirkete tebliğ edildiği, davacı tarafından her iki iddiayı da konu alan ve 18.06.2014 tarihinde kurum kayıtlarına alman dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu, bu durum itibariyle, davacı şirketin itirazen şikayet başvurusunu yaptığı 18.06.2014 tarihi itibariyle idarenin on günlük karar alma süresinin dolmadığı ve idarenin 17.06.2014 tarihli ret kararının davacı şirkete tebliğ edilmediği görülmekle birlikte; davacının şikayet başvurusuna ret cevabının verildiğinin itirazen şikayet başvurusu sonrasında Kurulca yapılan inceleme safhasında anlaşılması karşısında Kurulca anılan başvuru dilekçesinin idareye gönderilmesinde hukuki bir faydanın bulunmadığı anlaşıldığından, Kurulca dava konusu kararın bu kısmının da esasının incelenerek bir karar verilmesi gerekirken davacı şirketin 18.06.2014 tarihli dilekçe ile yapılan itirazen şikayet başvurusunun, idareye yapılan şikayet başvurusu üzerine idarece bir karar alınmadan ve/veya on günlük karar verme süresi dolmadan itirazen şikayette bulunulamayacağı gerekçesiyle yukarıda yer verilen İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 15. maddesi uyarınca işlem yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye gönderilmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.